• Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Školská  447/2

    ako organizačná zložka Spojenej školy Turč. Teplice

    oznamuje rodičom budúcich prvákov, že

     

    zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 11. a 12 apríla 2022

    v čase od 14:00 do 17:00 hod.

    v priestoroch ZŠ Školská

     

    K zápisu je potrebné priniesť:

    • rodný list dieťaťa
    • prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky (k dispozícií na webovej stránke www.zstut.edupage.org – potrebné je vypísať ju, vytlačiť a podpísať zákonnými zástupcami. V prípade problémov poskytneme v deň zápisu pomoc.)
    • sumu 15 € na zakúpenie pracovných zošitov. Škola ponúka možnosť zabezpečiť pracovné zošity a písanky s predtlačou na nasledujúci školský rok v sume 15 €. Pri zápise sa vyberá poplatok dobrovoľne, nakoľko si rodič môže pracovné zošity obstarať sám.

    Budúci prvák potrebuje:

    •  Písanie v 1. ročníku ZŠ (Štefeková – Culková)
    •  Slovenský jazyk šaša Tomáša
    •  Busy bee (pracovný zošit + učebnica ANJ)

    (Ak zakúpime pracovné zošity po zápise do 1. ročníka, všetky objednané tituly budú zakúpené za akciové ceny, ktoré sú v porovnaní s bežnými cenami lacnejšie o 10 % až  40 %. Vyúčtovanie uskutoční triedna pani učiteľka v septembri na prvej triednej schôdzke rodičov. )

     

    Na prvé spoločné stretnutie sa tešia pani učiteľky spolu s rozprávkovými postavičkami  psíčkom a mačičkou, ktoré budú deti zápisom sprevádzať .

     

    .......................................................................................................................................................

    POSTUP ZÁPISU V 2 KROKOCH:

    1.Vyplňte elektronickú prihlášku, ktorá sa zobrazí po kliknutí TU 

    Usmernenia k vyplneniu elektronickej prihlášky:

    1. je nutné vyplniť údaje o OBOCH zákonných zástupcoch,

    2. vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky),

    3. pole v prihláške s názvom „Číslo elektronickej schránky“ neznamená mailovú adresu, ale ide o elektronickú schránku zriadenú na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk (číslo elektronickej schránky je tvare E a 10-miestne číslo),

    4. rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (posledné štvorčíslie oddeliť LOMÍTKOM „/“ ),

    5. po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude automaticky vygenerovaný a odoslaný mail o potvrdení prihlášky na mailovú adresu, ktorú ste zadali v prihláške.

     

     

    2.Prezenčný zápis bude 11. a 12. apríla 2022

    1. zápis bude organizovaný za dodržiavania hygienických opatrení. Vstup do budovy bude možný len s respirátorom, deti do 6 rokov majú výnimku,

    2. na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu (teda na zápis môže prísť iba jeden rodič), ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti prinesú na prezenčný zápis vyplnený formulár,

    3. ak dieťa dovŕši 6 rokov ale bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, rodič vyplní elektronickú prihlášku a na zápis príde sám podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa a následne do 15.júna dostane rozhodnutie o neprijatí,

    4. potvrdenie o plnení predprimárneho vzdelávania prinesú na zápis len rodičia detí, ktoré idú do školy pred dovŕšením 6. roku života,

    5. o prijatí/neprijatí rozhodne riaditeľka ZŠ do 15. júna 2022 (v priebehu mája zverejníme spôsob odovzdávania rozhodnutí)

    6. vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením, ktoré prinesiete na zápis.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274