• ŠKOLSKÝ PORIADOK

    •  


                                         Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,                               Turčianske Teplice

      

      

      

                              

     Školský poriadok

      

     V pedagogickej rade prerokovaný   24. 6. 2019

     V rade školy prerokovaný               19.  6. 2019

      

      

      

     Obsah:

     Preambula                                                                                                               3

     A Všeobecné ustanovenie                                                                                       3

     čl. 1 Organizácia školského roka                                                                           3         

     čl. 2 Organizácia vyučovacieho dňa                                                                      3

     čl. 3 Práva žiakov                                                                                                    4         

     čl. 4 Povinnosti žiakov                                                                                            5

     čl. 5 Žiakovi nie je dovolené                                                                                   6

     čl. 6 Výchovné opatrenia                                                                                        6

     B. Zásady správania sa žiakov                                                                              8

     C. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť

         pri vyučovaní a školských akciách                                                                  11

     D. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka                       11

     E. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí                                                   12

     F. Práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov                   12

     G. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity        13

     čl.1 Práva zákonných zástupcov                                                                           

     čl.2 Povinnosti zákonných zástupcov                                                                   

     čl.3 Spolupráca školy a rodiny                                                                              

     čl.4 Požiadavky na verejnosť                                                                                

     Prílohy  – Vnútorný poriadok základnej školy a školských zariadení                     15

     Príloha 1                                                                                                                   16

     1.1 Osobitné opatrenia v učebni informatiky

     1.2 Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

     1.3 Osobitné opatrenia v učebni chémie

     1.4 Osobitné opatrenia v učebni fyziky

     1.5 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

     1.6 Osobitné opatrenia v učebniach technicky

     Príloha 2 Vnútorný poriadok ŠKD                                                                          19

     Príloha 3 Opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí                                   23

     Príloha 4 Prevencia a riešenie šikanovania                                                              24

     Príloha 5                                                                                                                   26

     5.1 Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl

     5.2 Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov

     5.3 Bezpečnosť v školách v prírode

     5.4 Bezpečnosť pri organizácií školských výletov a exkurzií

     Príloha 6 Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky                                              30

     Príloha 7 Opatrenia na zabezpečovanie hospodárskej mobilizácie                          32

     Príloha 8 Oznámenie pre rodičov – (Ne)Ospravedlnená neúčasť ž. na vyučovaní  33

     Príloha 9 Záujmové vzdelávanie                                                                              34

     Príloha 10 Ochrana nefajčiarov                                                                                37

     Príloha 11 Ochrana osobných údajov                                                                      38

     Príloha 12 Zásady pedikulózy v škole                                                                      44

     Príloha 13 Vnútorný poriadok CVČ                                                                        47

     Príloha 14 Poskytovanie súčinnosti orgánom sociálnoprávnej ochrany detí                         

                      a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia

                      súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej       

                      kurately detí                                                                                            51

      

     Čl. 5 Záverečné ustanovenia                                                                                  52

      

      

      

     Preambula

      

            Základná škola s materskou školou v Turčianskych Tepliciach na Ulici školskej je školou všeobecného zamerania s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov / na II. stupni / ,  s triedami s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka / na I. stupni / a so špeciálnymi triedami.

      V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi.

            Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem - Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a  slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu  k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

            Z tohto dôvodu  sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR.

            Vnútorný poriadok školy je  záväzný pre všetkých žiakov Základnej školy s materskou školou. Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice.

      

      

     Úvodné ustanovenie

      

     Riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok.

      

      

     A.                                                       Všeobecné ustanovenie

      

     čl. 1

     Organizácia školského roka

      

     - Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.

     - Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja 1) sa na školách nevyučuje.

     - Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.

     -Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

     - Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

     - Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

     - Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).

                                                               

     čl. 2

     Organizácia vyučovacieho dňa

      

            Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

     Časový harmonogram dňa:

     6.00 - 7.45      činnosť ŠKD

     7.45 - 7.55      škola                          príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

     8.00 – 13.20    škola                          vyučovanie podľa určeného rozvrhu

     11.30 -16.30     ŠKD                          záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti

      

     9.40 -9.55       škola                          desiatová prestávka

     10.40 -10.50   škola                          prechádzková prestávka

     11.30 -13.45    škola                          obed v školskej jedálni

      

     Vyučovacie hodiny                            Prestávky

     1.   8.00 -  8.45                                     8.45 -  8.55

     2.   8.55 -  9.40                                     9.40 -  9.55

     3.   9.55 -10.40                                   10.40 -10.50

     4. 10.50 -11.35                                   11.35 -11.45

     5. 11.45 -12.30                                   12.30 -12.35

     6. 12.35 -13.20                                   13.20 -13.45

      

      1. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu.
      2. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich triedach. Počas  prestávok si žiaci môžu kúpiť desiatu a  nápoje v nápojových automatoch vo vestibule alebo bufete školy . 
      3. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu predkladať prostredníctvom triednych učiteľov alebo priamo ( v úradných hodinách) v kancelárii školy.
      4. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať v kancelárii školy v pracovných dňoch od 7.00 do 130 h.  Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia  o žiakoch získavať na triednych schôdzkach RZ alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom a na Internetovej žiackej knižke.
      5. Rodič alebo iná cudzia osoba pri vstupe do budovy školy sa zapíše do knihy návštev a čaká na ďalšie pokyny zamestnanca školy.
      6. Cudzím osobám nie je povolené narúšať výchovno-vzdelávací proces a svojvoľne sa pohybovať po budove.
      7. Je nežiaduce , aby rodičia sprevádzali dieťa až do triedy. Je nutné rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

      

     čl. 3

     Práva žiakov

      

     1. Žiak má právo na školu

          Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať.

     1. Žiak má právo na vzdelanie

         Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.

     1. Žiak má právo na slobodu prejavu

           Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.

     1. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie

           Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

     1. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

          Každý žiak má právo zúčastňovať sa záujmových útvarov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

     1. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
     2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
     3. Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
     4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
     5. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
     6. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.
     7. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.
     8. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.

     14. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi.

      

     čl. 4

     Povinnosti žiakov

      

     K povinnostiam žiakov patrí:

     a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,

     b) osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,

     c) osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,

     d) svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,

     e) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

     f) byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil

         česť sebe i škole,

     g) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a 

          jej okolí.

     h) byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,

     i) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými

         pomôckami,

     j) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo

         vnútornom poriadku školy,

     k) nastupovať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,

     l) udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni.

     m) správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby

          nepoškodzoval dobré meno školy,

     n) zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, reštauračných zariadeniach sa

         považuje za porušenie vnútorného poriadku školy,

     o) rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole, ale aj na verejnosti,

     p) zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými i mravnými 

         požiadavkami ( v škole sa preobúva, obuv a vrchné ošatenie sa odkladá v šatniach).

      

      

     čl. 5

     Žiakovi nie je dovolené

      

      Žiakovi nie je dovolené :

     a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,

     b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé

         látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

     c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli

         rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

     d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy /hasiace prístroje, elektrické vedenie. ..../,

     e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy,

     f) používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón /ak žiak na vlastné riziko

         mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a uložený v taške žiaka/,

     g) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

     h) nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú

         zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,

     i) do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv,

     j) vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať von papiere a iné

         odpadky ,či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách.

      

     čl. 6

     Výchovné opatrenia

      

     Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     Výchovné opatrenia sú :

     1. Pochvaly a iné ocenenia / za mimoriadne prejavy aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi /, a to: 

      a/ Pochvala triednym učiteľom - za výborný prospech - priemer 1,3

                                                        - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

                                                        - za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín   

      b/ Pochvala riaditeľom školy    - za výborný prospech - priemer 1,00

                                                        - za úspešnú reprezentáciu školy

                                                        - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom,                                                                  príkladný čin

      c/ Pochvala zástupcom spoločenskej organizácie, štátnej správy alebo ministrom školstva     

      

     2. Opatrenia na posilnenie disciplíny / za závažné alebo opakované previnenie proti vnútornému poriadku školy, tieto opatrenia predchádzajú zníženiu stupňa zo správania / , a to:

     a/ Napomenutie od triedneho učiteľa

     • za tri zápisy v klasifikačnom zázname, ktoré sa týkajú menej závažných porušení VPŠ

     b/ Pokarhanie od triedneho učiteľa

     • za ďalšie tri zápisy v klasifikačnom zázname, ktoré sa týkajú menej závažných porušení              
     • za priestupok, ktorý je vážnym porušením VPŠ / bod 9 VPŠ /

     c/ Pokarhanie od riaditeľa školy

     • za jeden zápis v klasifikačnom zázname, ktorý sa týka hrubého porušenia VPŠ

              / bod 10 VPŠ /

         -     za 6 vymeškaných neospravedlnených hodín

      

           Po každom uloženom opatrení na posilnenie disciplíny bude pozvaný do školy rodič žiaka a bude informovaný o dôvodoch, pre ktoré bolo opatrenie uložené a o prípadnom znížení stupňa zo správania na konci klasifikačného obdobia.

     Po uložení takéhoto opatrenia má byť evidentné, že žiak sa snaží svoje správanie zlepšiť.

      

     3. Správanie sa klasifikuje nasledovne:

     Stupeň 1  / veľmi dobré /

                „ Žiak uvedomene dodržiava vnútorný poriadok školy. Ojedinele sa dopúšťa menej                závažných previnení.“

     Stupeň 2  / uspokojivé /

                 „Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.“

     Zníženou známkou 2. stupňa bude Tvoje správanie klasifikované za:

     • 7 – 15 neospravedlnených vymeškaných hodín
     • úmyselné poškodenie alebo krádež cudzieho majetku do výšky škody 500 Sk
     • úmyselné ublíženie na zdraví
     • úpravu zovňajšku, ktorá by propagovala drogy, fašizmus, rasizmus, za prejavy rasovej neznášanlivosti
     • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

     Stupeň 3  / menej uspokojivé  /

                 „Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.“

     Zníženou známkou 3. stupňa bude Tvoje správanie klasifikované za:

     • 16 – 60 neospravedlnených vymeškaných hodín
     • úmyselné poškodenie alebo krádež cudzieho majetku, ak výška spôsobenej škody presiahne 20 €
     • vandalizmus
     • fajčenie, požívanie alkoholu a iných drog v priestoroch školy, jej okolí a na verejnosti
     • šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, všetky formy zneužívania / vrátane sexuálneho/
     • falšovanie známok, ospravedlneniek, pozmeňovanie žiackej knižky a iných dokladov

     Stupeň 4  /  neuspokojivé  /

                 „Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.“

     Zníženou známkou 4. stupňa bude Tvoje správanie klasifikované za:

     • 61 a viac neospravedlnených vymeškaných hodín
     • za prinášanie a distribúciu vecí, ktoré ohrozujú zdravie, drog a iných psychotropných látok
     • skutky vyšetrované políciou, ku ktorým škola obdrží písomné stanovisko Policajného zboru SR

      

      

      

      

      

      

      

     B.                                    Zásady správania sa žiakov

      

     1/   „Školské vyučovanie má mať presný poriadok, tak ako vládne presný poriadok                    

             v prírode.“

     a/   do školy prichádzaj včas

     b/   žiakom sa zakazuje dochádzať na vyučovanie na bicykli a kolieskových korčuliach

     c/   na svojom mieste buď minútu pred začiatkom každej vyučovacej hodiny

     d/ po vyučovaní si ulož prezúvky, bez súhlasu pedagogického dozoru sa v priestoroch a okolí školy nezdržuj

     e/   žiacka knižka je doklad, si povinný predložiť ju každému vyučujúcemu

     f/  zo školy môžeš byť uvoľnený len na základe žiadosti rodičov, na dva dni uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ školy

     g/ v prípade, že rodičia o tvoje uvoľnenie z vyučovania vopred nepožiadali, oznámia dôvod tvojej neprítomnosti do troch dní tvojmu triednemu učiteľovi

     h/ tvoju neprítomnosť na vyučovaní ospravedlní písomným dokladom lekár alebo  rodičia, toto ospravedlnenie musí byť výhradne v žiackej knižke, ktorú predložíš triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch dní

     i/    ak pre závažné objektívne príčiny nemôžeš byť klasifikovaný ( takouto príčinou je aj      tvoja neprítomnosť na niektorom z vyučovacích predmetov vyššia ako 50% ), na konci     2. polroka riaditeľ školy určí termín vykonania komisionálnej skúšky

     j/    učebnice si obaľ

     k/ stratu alebo krádež vecí ohlás triednemu učiteľovi alebo v kancelárii školy v deň,  kedy k udalosti došlo, inak sa škoda neuzná

     l/    v šatni nenechávaj peňaženku ani doklady

     m/ škodu na majetku školy, ktorú si zapríčinil úmyselne alebo z nedbalosti, musia   nahradiť v plnej výške tvoji rodičia, pričom náhrada škody nevylučuje tvoje   potrestanie

     n/   úraz nahlás vyučujúcemu alebo dozoru hneď po tom, ako sa stal. Úrazy nahlásené dodatočne nebudú považované za školské úrazy

      

     2/   „V škole vládne disciplína, lebo škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“

     a/   na vyučovaní buď pozorný, aktívny a tvorivý

     b/   buď zvedavý, aby si si cvičil pamäť a čo najviac sa naučil

     c/   na vyučovanie sa pripravuj pravidelne denne

     d/   domáce úlohy neodpisuj od spolužiakov

     e/   na vyučovanie si prines iba učebnice a pomôcky, ktoré potrebuješ, nenos do školy cenné veci / drahé kovy, elektroniku / a predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním

     f/    mobilný telefón v budove školy vypni, v opačnom prípade ho vyučujúci odoberie   a bude vydaný zákonnému zástupcovi ( ak potrebuješ niečo nevyhnutne vybaviť,       obráť sa na svojho triedneho učiteľa )

     g/   počas prestávok a pri presune z tried sa po chodbách a schodoch pohybuj pomaly,

           nepredbiehaj sa a nestrkaj do iných žiakov

     h/   počas prestávok sa nenaháňaj, neprekážaj, dvere otváraj a zatváraj opatrne

     i/    na poschodie choď východným schodiskom, z poschodia zostupuj západným

           schodiskom

     j/    prestávka po 2. vyučovacej hodine je desiatová, po 3. vyučovacej hodine  prechádzková

      

     3/   V škole vládnu mravy a slušnosť. Najprv mravom sa uč, lebo múdrosti sa ťažko učí bez mravnosti.“

     a/   v škole neporušuj pravidlá slušného správania

     b/   všetkých dospelých slušne pozdrav

     c/   voči vyučujúcim nebuď drzý, neodvrávaj a nepoužívaj hrubé a neslušné výrazy

     d/   spolužiakom nenadávaj a neurážaj ich

      

     4/   „Škola má byť vo vnútri i zvonka miesto ľúbezné a oči vábiace.“

      

     a/   do školy sa vhodne a čisto obleč a uprav

     b/   dbaj o čistotu tried, školských priestorov a okolia školy

     c/   školské zariadenie a učebne nenič, šetri ich

     d/   po skončení vyučovacej hodiny svoje miesto uprac, stoličku zasuň, po poslednej

           hodine stoličku vylož

      

     5/   „Telo si zachováva sviežosť životosprávou zachovávajúcou mieru. V zdravom tele je aj zdravá myseľ.“

     a/   správaj sa tak, aby si chránil svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich

     b/   dodržiavaj bezpečnostné predpisy v laboratóriách, na školskom pozemku,

           v odborných učebniach, v telocvični, na školskom ihrisku, počas exkurzií, výletov

           a všetkých podujatí organizovaných školou

      

     6/   „Kultúra národov sa prejavuje v ich pohostinnosti a kultúrnosti stolovania.

             Kultúra človeka sa prejavuje v jeho správaní v každej situácii.“

     a/   výdaj stravy začína o 11:35

     b/   žiaci 1. stupňa prichádzajú do jedálne s pani vychovávateľkou ŠKD a s ňou

           odchádzajú do ŠKD

     c/   žiaci 2. stupňa prichádzajú do jedálne s vyučujúcim, s ktorým mali poslednú

           vyučovaciu hodinu

     d/   žiaci zaujmú miesto v zástupe na výdaj stravy podľa poradia, v ktorom prišli

     e/   udržujú medzeru v priestore vyznačeného prechodu podľa pokynov dozoru

     f/   po odobratí stravy si vyhľadajú miesto na zjedenie obeda, počas jedenia dodržujú

          zásady kultúrneho stolovania a nesprávajú sa hlučne

     g/   po zjedení obeda zasunú stoličku, odnesú použitý riad a príbor

     h/   ak sa jedlo vyleje na podlahu, žiak za pomoci dozoru zaistí znečistený priestor, aby

           nedošlo k úrazu a zavolá pani upratovačku

      

     7/   „Človek je súčasťou spoločenstva. Ak má byť užitočný, musí poznať svoje miesto v jeho systéme.“

     a/   samospráva triedy je pomocníkom triedneho učiteľa a vedenia školy

     b/   volíte si ju zo žiakov triedy za prítomnosti triedneho učiteľa

      

     8/   „Každý človek má svoje práva aj povinnosti. O svojich právach má vedieť, svoje povinnosti si má plniť.“

     Týždenníci

     a/   do učebne prichádzate medzi prvými žiakmi

     b/   pripravíte kriedu a čistú špongiu na zotieranie tabule

     c/   pomáhate vyučujúcim pri prenášaní učebných pomôcok

     d/   ak vyučujúci nenastúpi na vyučovaciu hodinu, nahlásite to po piatich minútach

           v zborovni alebo u zástupcu riaditeľa školy

     e/   hlásite vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov

     f/   bez vyzvania zotierate tabuľu

     g/   počas prestávky otvoríte bočné okná, aby sa vyvetrala učebňa

     h/   kontrolujete stav učebne pri odchode / svetlo, prívod vody, poriadok v učebni /

           a nedostatky odstránite v súčinnosti so žiakmi, ktorí ich spôsobili

     i/   po skončení poslednej vyučovacej hodiny zodpovedáte za vyloženie stoličiek

          a uzavretie okien

     j/   plníte ďalšie úlohy súvisiace so zabezpečením vyučovania podľa pokynov vyučujúcich

          a dozoru

      

     9/   Za vážne porušenie vnútorného poriadku sa považuje:

     a/   bezdôvodný pohyb v priestoroch školy počas prestávok a v čase popoludňajšieho

           vyučovania

     b/   svojvoľný odchod na obed pred skončením vyučovania

     c/   návštevy v iných triedach počas prestávok / prestávka slúži na oddych a prípravu

           na nasledujúcu vyučovaciu hodinu /

     d/   svojvoľné opustenie budovy školy alebo priestoru určeného vyučujúcim počas

           vyučovania aj prestávok

     e/    znečisťovanie lavíc, stien, dverí a ostatného nábytku

     f/   používanie mobilných telefónov počas vyučovania

     g/   otváranie veľkých okien, vykláňanie sa z okien, vykrikovanie a vyhadzovanie

           odpadkov z okien

     h/   nosenie predmetov rozptyľujúcich pozornosť na vyučovaní

     i/   neprezúvanie sa

     j/   odkladanie úborov, peňazí a dokladov v šatni

     k/   nevhodné správanie sa voči spolužiakom

     l/   zdržiavanie sa v priestoroch školy v čase mimo vyučovania

     m/  nosenie oblečenia a doplnkov, ktoré propagujú nezdravý životný štýl, drogy, násilie a

           rasizmus

     n/   nedodržanie zasadacieho poriadku určeného triednym učiteľom alebo vyučujúcim

     o/   zatajovanie žiackej knižky alebo jej strata

      

     10/   Za hrubé porušenie vnútorného poriadku sa považuje:

     a/   nosenie, prechovávanie, užívanie a šírenie cigariet, alkoholu a nelegálnych drog v škole, jej   

           okolí a na verejnosti

     b/   šikanovanie spolužiakov

     c/   pozmeňovanie žiackej knižky, podvody so žiackou knižkou

     d/   nosenie predmetov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov

     e/   nevhodné, drzé a arogantné správanie a vystupovanie voči  zamestnancom a návštevníkom    

     školy a používanie        vulgárnych výrazov v ich prítomnosti, agresívne správanie k spolužiakom

     f/   nevhodné správanie na verejnosti

      

               Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti zborovne školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, Policajný zbor a riaditeľ školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

      

      

      

      

     C.     Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

      

     1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

     2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

     3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

     4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.

     5. Zo zdravotných dôvodov  je najvhodnejšie  používať v škole ako prezúvky sandále, rozhodne nie tenisky a cvičky.

     6. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.

     7. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.

     8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.

     9. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.

     10. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu žiaka. Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.

     11. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

     12. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

     13. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

     14. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca / vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku.../.

     15. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.

     16. Školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každom ošetrení úrazu je povinný vyučujúci alebo triedny učiteľ informovať rodičov žiaka.

     17. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.

      

     D.                                Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

                                                             

     1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:

     a) keď koná rozdielovú skúšku

     b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,

     c) keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené,

     d) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak  nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov.

      

      

      

     Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

     2. Opravná skúška:

     - Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou

     a) nedostatočný -ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,

     b) dostatočný -ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.

     - Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom prospechu nedostatočný.

     3.Opakovanie ročníka

     Ak žiak neprospel na opravnej skúške z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. 

      

     E. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

      

     Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

      

     F. PRÁVA A POVINNOSTI  PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

      

      (1) Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na

     a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb

     b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej  alebo výkonu odbornej činnosti

     c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov

     v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia

     d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu,

     výchovného programu alebo odborných činností

     e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií

     f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

     g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej  alebo výkonu odbornej činnosti.

     (2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

     a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu

     b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku

     c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie

     d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej

     osobitným predpisom

     e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,

     f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

     g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho  alebo výchovného programu

     h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania

     i) vykonávať pedagogickú  alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu

     j) poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním

     k) pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

     (3) Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah do výkonu pedagogickej činnosti alebo do výkonu odbornej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca alebo kontrolného orgánu.

     (4) Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.

     (5) Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo

     znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

     (6) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti.

                            

      

     G. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity

                                                                           

                                                                            čl.1                                                                

                                                                Práva zákonných zástupcov

      

     Zákonný zástupca má právo:

     1. byť pravidelne informovaný o študijných výsledkoch žiaka na triednych schôdzkach Rodičovskej rady alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom a na Internetovej žiackej knižke
     2. zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy alebo triedneho učiteľa,
     3. podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu
     4. požiadať učiteľa o konzultácie
     5. požiadať o odbornú radu pedagóga, školského psychológa, špeciálneho pedagóga
     6. vybavovať úradné záležitosti v pondelok až v piatok od 7.00 h do 14.30 h  v kancelárii školy

      

     čl. 2

     Povinnosti zákonných zástupcov

      

      Zákonný zástupca žiaka je povinný

     1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie

         školských povinností,

     2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

          poriadkom,

     3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a  rešpektovať  jeho  špeciálne     výchovno- vzdelávacie    potreby,

     4. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na  priebeh výchovy a vzdelávania,

     5.  nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

     6. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

     7. dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. (Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole,  zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom  nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Za takýto prípad považujeme štvrtú neprítomnosť žiaka na vyučovaní kratšiu ako štyri dni počas jedného polroka školského roku.

     8.V prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa (deti ) je súdom pridelené do starostlivosti jednému z nich, škola všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa rieši výhradne s rodičom ktorému je dieťa zverené.

      

                                                                čl. 3

                                                                    Spolupráca školy a rodiny

      

     1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú  dôležité oznamy.

     2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.

     3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi

                                                                           

                                                                             čl. 4

                                                                Požiadavky na verejnosť

      

     1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe dňa a uviesť účel návštevy. Návštevy sa evidujú v Knihe návštev.

     2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

     3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prílohy  – Vnútorný poriadok základnej školy a školských zariadení

     Príloha 1

     1.1 Osobitné opatrenia v učebni informatiky

     1.2 Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

     1.3 Osobitné opatrenia v učebni chémie

     1.4 Osobitné opatrenia v učebni fyziky

     1.5 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

     1.6 Osobitné opatrenia v učebniach technicky

     Príloha 2 Vnútorný poriadok ŠKD

     Príloha 3 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

     Príloha 4 Prevencia a riešenie šikanovania

     Príloha 5

     5.1 Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl

     5.2 Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov

     5.3 Bezpečnosť v školách v prírode

     5.4 Bezpečnosť pri organizácií školských výletov a exkurzií

     Príloha 6 Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky

     Príloha 7 Opatrenia na zabezpečovanie hospodárskej mobilizácie

     Príloha 8 Oznámenie pre rodičov – (Ne) Ospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní

     Príloha 9 Záujmové vzdelávanie

     Príloha 10 Ochrana nefajčiarov

     Príloha 11 Ochrana osobných údajov

     Príloha 12 Zásady pedikulózy v škole

     Príloha 13  Vnútorný poriadok MŠ Ulica školská

     Príloha 14 Vnútorný poriadok MŠ Ulica SNP

     Príloha 15 Vnútorný poriadok CVČ

                            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 1

     1.1 Osobitné opatrenia v učebni informatiky

     Okrem povinností uvedených v o Vnútornom školskom poriadku , sú žiaci Informatiky (počítačová miestnosť)  ďalej povinní:

     1. Prísť na vyučovanie v primeranom oblečení, ktoré by neprekážalo vo vyučovaní.

     2. Do učebne smie žiak vstupovať iba v prezuvkách a v sprievode vyučujúceho. Kabáty a topánky si nechávajú v šatni. Ostatné veci (tašky) si žiak ukladá na určené miesto v učebni. Do učebne je zakázané nosiť predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť seba aj ostatných spolužiakov (ostré predmety, jedovaté látky.....).

     3. V učebni je zakázané jesť a piť.

     4. Vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto - počítač. Žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov , je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi.

     5. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač. Spôsobenú úmyselnú škodu na zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.

     6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni.

     7. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom.

     8. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva. Bez vedomia vyučujúceho nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky.

     Je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné diskety na prehrávanie alebo nahrávanie súborov.

      

     1.2 Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

     1. Žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny o bezpečnosti pri práci.

     2. Žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv.

     3. Pri práci s ostrejšími predmetmi používajú kožené rukavice.

     4. Žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg.

     5. Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol.

     6. Na školskom pozemku počas práce nejedia a nepijú nápoje.

     7. Pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov.

     8. V prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu.

     9. Po práci si umývajú ruky.

     10. Hlavný uzáver vody na školskom pozemku kontroluje vyučujúci.

     11. Za stav náradia zodpovedá vyučujúci.

     12. Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené a bezpečne uložené.

     13. Žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.

      

     1.3 Osobitné opatrenia v učebni chémie

     1. Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný obsah tohto laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho.

     2. Každý žiak je povinný :

      v učebni dodržiavať čistotu a poriadok.

      zamestnávať sa pridelenou úlohou

      používať pracovný odev na laboratórne práce /plášť/ ak učiteľ nariadi.

     3. Svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektrickým prúdom je zakázaná.

     4. Robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané je prísne zakázané.

     5. Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov.

     6. Odpadové kyseliny je nutné najskôr zriediť tak, že ich opatrne lejeme do väčšieho objemu vody a len potom ich vylievame do výlevky. Horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou .

     7. V prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj s kysličníkom uhličitým.

     8. Každý úraz, najmä poranenie očí, treba hlásiť vyučujúcemu.

     9. Pri strieknutí žieraviny do oka, treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď odviezť k lekárovi.

     10. Po ukončení práce treba uzavrieť vodu a vypnúť elektrický prúd.

     11. Pred ukončením laboratórneho cvičenia žiaci sú povinní nahlásiť vyučujúcemu zistené závady.

     12. Vstup do  kabinetu chémie majú žiaci len v sprievode vyučujúceho.

      

     1.4 Osobitné opatrenia v učebni fyziky

     1. Celý školský rok sedí žiak za prideleným laboratórnym stolom , je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí.

     2. Zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

     3. Žiaci majú na svojom stole zakázané:

      uvoľňovať skrutky na elektrický prúd

      uvoľňovať ventily na plyn

      znečisťovať a znehodnocovať stôl so zásuvkami

      nešetrne zaobchádzať s izolovaným elektrickým káblom

      vyberať bezpečnostný kryt so zásuvky elektrického prúdu

     4. Frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa.

     5. Do kabinetu fyziky môže žiak vstúpiť len v sprievode učiteľa.

     6. S prístrojmi v rozvodnej siete elektrického prúdu pracuje len učiteľ.

     7. Po skončení hodiny žiaci sú povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením učiteľa odísť z učebne.

     8. Po skončení hodiny učiteľ je povinný vypnúť elektrický prúd, uzatvoriť prístroje rozvodnej siete, pomôcky odniesť do kabinetu , kabinet  uzamknúť.

      

     1.5 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

     1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy , čo potvrdili vlastnoručným podpisom.

     2. Úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia.

     3. Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne s doprovodom učiteľa.

     4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore.

      

      

     1.6 Osobitné opatrenia v učebniach techniky

     1. Do učebne technicky smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

     2. Každý žiak je povinný nahlásiť každý úraz , drobné poranenie vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie - prvú pomoc a zariadiť ďalšie opatrenia.

     3. Každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho nemôže meniť.

     4. Do skladu a kabinetu vstupuje žiak iba s jeho súhlasom.

     5. Každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko.

     6. Vyučujúci TECH je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi

     7. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko a zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu.

     8. Je zakázané pracovať s poškodeným náradím

     9. Na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok.

     10. Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami.

     11. Pri praktickej - manuálnej činnosti každý žiak intenzívne pracuje, neruší ostatných spolužiakov a usiluje sa čo najhospodárnejšie využívať svoj pracovný čas.

     12. Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.

     13. Pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom.

      ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani spolužiaka

      kde je možné používať ochranné pracovné pomôcky, rukavice

      pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne a po práci je povinní si dôkladne umyť ruky.

     14. Pridelený materiál je žiak povinný využívať hospodárne, neplytvať ním.

     15. Každý žiak je povinný dodržiavať hygienické zásady, a preto nosí so sebou na vyučovanie technickej výchovy

     hygienické potreby.

     16. Každý žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej

     výchovy.

     17. Špeciálne nástroje a náradie vydáva po predchádzajúcom upozornení na bezpečnosť práce s ním vyučujúci.

     18. Úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil.

     19. Na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie. Ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 2        Školský poriadok školského klubu detí

      

     Riadenie a organizácia školského klubu detí

      

     1.   Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy.

     2.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka, ktorá je zároveň členom vedenia školy.

     3.  Riaditeľ školy určuje počet výchovných oddelení v ŠKD podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú, alebo nepravidelnú dochádzku.

     4.  V 1 oddelení ŠKD môže byť zapísaných  najviac 25 detí.

      

     II. Prevádzka ŠKD

      

     1.   ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00 hod. do 16,30 hod.

     2.  Počas školských prázdnin je prevádzka  ŠKD len vtedy, ak sa prihlási najmenej 12 detí, v čase od     8,00 hod. do16,00 hod.

     3.  ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

      

     III. Zaraďovanie detí do ŠKD

      

     1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na  základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami dieťaťa.

     2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.

     3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

     4. Deti sa zaraďujú  do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

      

     IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť

      

     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na oblasti výchovy – vzdelávaciu, pracovno-technickú, environmentálnu, spoločensko – vednú, esteticko – výchovnú a telovýchovnú, ktorá sa   uskutočňuje v jednotlivých oddeleniach ŠKD podľa veku dieťaťa, vychádza z výchovného programu ŠKD.

     2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

     3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.

     4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vychovávateľa  opakujú učivo formou didaktických hier.

     5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z dobrovoľného mesačného príspevku na činnosť ŠKD.

     6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne so sprievodom vychovávateliek vždy čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne s vychovávateľkou. Stravné  zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.

     7.Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia, vychovávateľky.

      8.Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú  telocvične, ihrísk o a iné objekty školy.

      

      

     V. Dochádzka detí do ŠKD

      

     1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD po telefonickom dohovore nie je možné.

     2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Toto oznámenie musí obsahovať presný čas odchodu dieťaťa a osobu,  ktorá ho môže vyzdvihnúť z ŠKD, prípadne jeho samostatný odchod.

     3 .Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. Všetky zmeny týkajúce sa odchodov detí z ŠKD, počas celého roka je rodič povinný oznámiť písomne .

     4. Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 do 7.45, zodpovedajú rodičia. O 7.45 hod. deti pod dozorom vychovávateľky odchádzajú do kmeňových tried.

      

     VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí v ŠKD

      

     1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

     2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ. Používanie WC u detí v popoludňajších hodinách zabezpečuje vychovávateľka medzi jednotlivými činnosťami alebo skupinovo pod  jej dozorom.  Dieťa v ŠKD smie používať len priestory vyhradené pre popoludňajšiu činnosť pod dozorom vychovávateľky. V tomto čase dieťa zaobchádza s majetkom školy a ŠKD tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odcudzeniu. Ak k tomu dôjde ,  všetky škody hradí zákonný zástupca dieťaťa .

     3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

     4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi.

     5. Počas celého pobytu  v ŠKD, sa každé dieťa riadi pravidlami správania zodpovedajúcim vnútornému poriadku ZŠ .Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnom správaní.

     6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

     7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov.

     8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.

     9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané, vrátane používania mobilných telefónov.

     10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. Pitný režim dieťaťa v popoludňajších hodinách zabezpečuje jeho zákonný zástupca.

     11. Deti musia mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.

     12. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

     13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

      14.Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

     15.Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa vážne zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

     16.V prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z ŠKD počká vychovávateľka s dieťaťom ešte 15 minút, potom má vychovávateľka právo túto skutočnosť nahlásiť polícii.

     17.Konzultačné hodiny pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD poskytne každá vychovávateľka vždy v pondelok, stredu, v čase od 11,15 hod. do 11,35 hod.

      

     VII. Úhrada poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD

      

     1.Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 5 Eur mesačne na jedného žiaka. Jednorazový príspevok je 10 Eur za dieťa,  z neho budú prostredníctvom Rady rodičov kryté aktivity ŠKD, ako i materiálne vybavenie herní.

     2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za polroka.

     3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

     4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

     5. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.

     6. Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje bezhotovostne na účet školy,

     - vedúca vychovávateľka ŠKD pridelí každému dieťaťu jeho vlastný variabilný symbol, na základe ktorého môže zákonný zástupca stanovený poplatok za ŠKD uhradiť, v prípade inej platby musí predložiť rodič dieťaťa doklad o zaplatení poplatku.

     7. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

      

     VIII. Vylúčenie z ŠKD

      

     1. Pri závažnom porušení vnútorného poriadku ŠKD a pravidiel BOZP a pri ubližovaní a ohrozovaní zdravia iných detí rozhodne vedenie školy o vylúčení dieťaťa z ŠKD.

      

      

      

     V Turčianskych Tepliciach  dňa 1. 9. 2016

      

      

      

      

      

                  Mgr. Ingrid Straková                                    Renáta Lettrichová     

                         riaditeľka  školy                                   vedúca vychovávateľka

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha

      

     Pravidlá bezpečného školského klubu

     ZŠ s MŠ Ul. školská Turčianske Teplice

                             

      

     1.  V ŠKD sa správam slušne a dbám na pokyny pani vychovávateľky.

      

     2.   Po príchode do ŠKD odkladám oblečenie a školskú aktovku na určité miesto.

      

     3.   Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky.

      

     4.   Dodržujem hygienické zásady.

      

     5.   Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlasím pani vychovávateľke.

      

     6.   Neopúšťam svojvoľne triedu. V prípade odchodu, oznámim dôvod pani                             

            vychovávateľke.

     7.   K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne, hračky neničím.

      

     8.   S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom pani vychovávateľky.

      

      9.   Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

      

      10.  Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

      

      11.  V priestoroch ŠKD nebehám, správam sa bezpečne.

      

      12.  Chránim svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, nevykonávam činnosti

     zdraviu škodlivé.

      

      13.  Pri odchode zo ŠKD uložím hračky a iné pomôcky na pôvodné miesto.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 3

     Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

     1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy.

     2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

     3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastavajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.

     4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ informovaný druhýkrát, triedny učiteľ na problém upozorní pred triednym kolektívom, žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom a zabezpečí predvolanie žiaka pred triednu samosprávu.

     5. Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovnej poradkyne, koordinátorky prevencie drogovej závislosti, ZRŠ a RŠ. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.

     6. Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátorku prevencie drogových závislosti, RŠ, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom lekárom a o skutočnosti podá návrh na OcÚ. Žiakovi bude znížená známka zo správania.

     7. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkovosti žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách , na nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname alebo osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.

     8. Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia, priestory kotolne a skryté priestory v areáli školy.

     9. Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať krátkodobé spoločensko- kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívania drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať prostriedky z dotovaných na škole vypracovaných projektov, prípadne z RZ.

     10. Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.

     11. Triedni učitelia minimálne raz polročne, alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.).

     12. Sporadicky monitorovať správanie sa našich žiakov na mládežníckych verejných akciách.

     13. Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy - školské výlety, školské akcie a súťaže.

     14. Spolupracovať so samosprávou mesta a okolitých obcí na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po droge v rámci regiónu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 4

     Prevencia a riešenie šikanovania /podľa smernice 36/2018 s účinnosťou od 1. septembra 2018/

     Charakteristika šikanovania

     1. Šikanovaním rozumieme správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie  

     alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.

      

     1. Podstatou šikanovania sú najmä úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému

     alebo psychickému ublíženiu druhému, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

      

     3. Šikanovanie sa môže prejaviť:

     a) v priamej podobe : sú to fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, zosmiešnenie, príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete, odcudzenie veci, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, zneužitie osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovanie,

      

     b) v nepriamej podobe : prehliadanie, ignorovanie, zámerné vyčleňovanie z kolektívu alebo nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám.

      

     4. Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania. Ide pri nej o zneužitie informačno- komunikačných technológií / telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí/ na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. Môže sa spájať s inými formami šikanovania.

      

     5. Kyberšikanovanie má tieto znaky

     a) sociálna alebo psychická prevaha agresora, fyzická prevaha nie je nutná,

     b) agresor vystupuje často anonymne,

     c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,

     d) agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na 

         anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,

     e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,

     f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,

     g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,

     h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,

     i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,

     j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,

     k) zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy môže byť náročné odstrániť z

         internetu.

      

     6. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.

      

     7. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin

     a) ublíženia na zdraví / § 155 Trestného zákona /,

     b) obmedzovania osobnej slobody / § 183 Trestného zákona /,

     c) lúpeže / § 188 Trestného zákona / ,

     d) vydierania / § 189 Trestného zákona /,

     e) hrubého nátlaku / § 190 Trestného zákona /,

     f) nátlaku / § 192 Trestného zákona /,

     g) porušovania domovej slobody / § 194 Trestného zákona /,

     h) sexuálneho násilia / § 200 Trestného zákona /,

     i) sexuálneho zneužívania / § 201 až 201b Trestného zákona /,

     j) krádeže / § 212 Trestného zákona /,

     k) neoprávneného užívania cudzej veci / § 215 Trestného zákona /,

     l) poškodzovania cudzej veci / § 245 Trestného zákona /,

     m) nebezpečného vyhrážania sa / § 260 Trestného zákona /,

     n) nebezpečného prenasledovania / § 360a Trestného zákona /,

     o) výroby detskej pornografie / § 368 Trestného zákona /,

     p) rozširovania detskej pornografie / § 369 Trestného zákona /,

     q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení / § 

         370 Trestného zákona /,

     r) ohovárania / § 373Trestného zákona /.

      

     8. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu / § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / alebo priestupku proti majetku /§ 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /.

      

     9. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku /§ 22 Trestného zákona/ nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

      

     10. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania   má povinnosť oznamovať podozrenie zo šikanovania a postup pri oznamovaní je stanovený v prílohe 3 pracovného poriadku zo dňa 24.1. 2019.

      

      

     ODBORNÝ PLÁN PRI RIEŠENÍ ŠIKANOVANIA

     Vyšetrovanie šikanovania býva veľmi ťažké. Aby bol boj proti šikanovaniu úspešný (a najmä aby ďalej neohrozil obeť), je potrebné zapojiť doň nielen školu a odborných zamestnancov (školský psychológ, zamestnanci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), ale aj rodičov a  okolie, ktoré žiakov obklopuje. Pri podozrení zo šikanovania je dôležité ihneď upozorniť pedagogických a odborných zamestnancov a spoločne s nimi sa dohodnúť na postupe, ktorý by pomohol odhaliť a usvedčiť agresorov a citlivo pracovať s obeťou.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 5

     5.1.Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl

     Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať plavecký výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.

     Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín spravidla v mesiacoch september až október alebo apríl až máj.

     Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra.

     Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

     Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov (8 detí).

     Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik..

     Žiaci sú počas zájazdu poistení na základe zmluvy o úrazovom poistení, školskí zamestnanci sú poistení proti zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, externí pracovníci proti zodpovednosti za škodu.

     Náklady spojené s plaveckým výcvikom hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.

      

     5.2. Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov

     Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.

     Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december a ž apríl.

     Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

     Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik.

     Jedno lyžiarske alebo snowbordové družstvo tvorí najviac 15 žiakov (10 detí).

     Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu.

     Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor.

     Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 3O žiakov.

     Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam žiakov. Za bezpečnostne vhodné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, ktoré sú upravované a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre príslušnú oblasť. Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktori) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku výstroj a výzbroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam.

      

     5.3.Bezpečnosť v školách v prírode

     Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode. Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovnovzdelávací proces v škole v prírode na zemí Slovenskej republiky a v zahraničí. Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.

     Organizáciu práce školy v prírode upravuje školský poriadok školy v prírode vypracovaný a schválený jej riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom školy v prírode. V objekte prechodne určenom na organizovanie školy v prírode schvaľuje školský poriadok školy v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu. Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Výchovno-vzdelávacia činnosť materských škôl sa uskutočňuje podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy a mimoškolská činnosť škôl sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

     Do školy v prírode vysiela žiakov zriaďovateľ školy, ak nie je škola právnickou osobou. Ak je škola právnickou osobou, do školy v prírode vysiela žiakov riaditeľ školy .

     Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dní.

     S každou triedou materskej školy s počtom najviac 22 detí alebo s počtom najviac 16 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa vysielajú do školy v prírode štyria pedagogickí zamestnanci. Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný lyžiarsky výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac desať detí na jedného pedagóga. Ak je v rámci pobytu detí v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac osem detí. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden vychovávateľ. S triedou žiakov stredných škôl sa vysiela jeden učiteľ zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas, jeden učiteľ zamestnaný na kratší pracovný čas a jeden vychovávateľ. Ak je v rámci pobytu žiakov základných v škole v prírode organizovaný lyžiarsky výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac pätnásť žiakov na jedného pedagóga. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov. Vysielajúca organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt vlastného dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov.

     Riaditeľ vysielajúcej školy

     a) zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,

     b)zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,

     c) vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,

     d) vypracúva pracovnú náplň zdravotníka,

     e)poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, riaditeľ poverí funkciou pedagogického vedúceho z vysielajúcej školy s najvyšším počtom žiakov,

     f) vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,

     g) zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode, vrátane žiakov s problémovým správaním, o ktorých rozhodne riaditeľ vysielajúcej školy,

     h) schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode,

     Riaditeľ školy, ktorá nie je právnickou osobou, predkladá svojmu zriaďovateľovi na schválenie potrebné doklady súvisiace s organizáciou školy v prírode a prerokuje s ním plán organizačného zabezpečenia školy v prírode, ktorý vypracuje pedagogický vedúci školy v prírode.

     Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje

     a) názov a adresu vysielajúcej školy,

     b) miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,

     c) menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,

     d) pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,

     e) počet tried a počet žiakov v triedach,

     f) menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,

     g) zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,

     h) finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,

     i) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

     j) denný poriadok materskej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,

     k) písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,

     l) vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka.

     Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

      

     5.4.Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

     Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie. Odporúča sa dať poistiť žiakov.

     Plán musí obsahovať :

     - názov a zámer akcie,

     - termín konania akcie,

     - trasu a miesto pobytu,

     - počet účastníkov (žiakov a sprievodcov),

     - meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

     - miesto a hodinu zrazu a návratu,

     - spôsob dopravy,

     - program na každý deň,

     - podmienky stravovania a ubytovania,

     - bezpečnostné opatrenia.

     Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie.

     Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na výlete. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov.6iaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca.

     Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov.

     Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky a vyhýbať sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7.ročníka základných škôl. Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky. Žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program. Žiaci, ktorí porušili disciplínu musia ukončiť činnosť a ďalší pobyt vo vode sa im môže zakázať.

     Pre žiakov 1.ročníka až 4 ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí.

     Pre žiakov 5.- 9.ročníka ZŠ sa organizujú 1 – 2-dňové výlety, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

     Pre detí MŠ je na výletoch a exkurziách potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej

     poverenej plnoletej osoby s počtom detí:

     - 20 pre troj – až štvorročné deti,

     - 21 pre štvor- až päťročné deti,

     - 22 pre päť- až šesťročné deti,

     - 21 pre troj- až šesťročné deti.

     Výlet a exkurzia sa organizuje MŠ na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľ organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa nesmú použiť hromadné dopravné prostriedky.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 6

     Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky

     Hlavným cieľom plánu je zmierniť zdravotné, sociálne a ekonomické následky pandémie.

     Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prijať opatrenia v súlade s pandemickým plánom Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.

     Vymedzenie pojmov

     Stupne intenzity šírenia nákazy sú:

     - sporadický výskyt ochorenia, kedy sa jednotlivé prípady ochorenia vyskytujú roztrúsene, alebo len ojedinele a medzi jednotlivými ochoreniami nie je známa epidemiologická súvislosť,

     - epidemický výskyt ochorenia, kedy nastáva nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste s rovnakým pôvodcom nákazy,

     - pandemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k rozsiahlej epidémii s neurčitým časovým

     a priestorovým ohraničením s postihnutím veľkého množstva ľudí na rozsiahlom území,

     - endemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k ochoreniu určitej časti populácie za normálnych okolností bežnému,

     - exotický výskyt ochorenia, kedy prichádza k ochoreniu, ktoré sa na danom území nevyskytuje.

     - Monitorovanie chrípky je sledovanie chorobnosti na chrípku a rozdelenie ochorení v ľudskej populácii. Profylaxia je systém opatrení, ktoré majú zabrániť samotnému ochoreniu alebo šíreniu chrípkového ochorenia. Jedným z najúčinnejších profylaktických opatrení je očkovanie.

     V rámci preventívnych opatrení školy pre prípad pandémie chrípky je potrebné zabezpečiť:

     1.Do 15. novembra v rozsahu jednej vyučovacej hodiny vzdelávanie detí a žiakov so zameraním na:

     - predchádzanie chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne správanie a správanie sa v kolektíve,

     - základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia,

     - liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia.

     2.Od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka monitorovať počet vymeškaných hodín. Ak počet neprítomných detí alebo žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov, sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese.

     3.Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia na požiadanie poskytne informácie podľa odseku 2 zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia.

     4.V období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka vo vyššej miere zabezpečovať v triede nasledovné opatrenia:

     - v spolupráci so zákonnými zástupcami detí a žiakov zabezpečiť, aby každé dieťa alebo žiak mal v škole osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a vreckovky,

     - pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežnej kontroly používania osobitných hygienických balíčkov,

     - zabezpečiť vetranie tried po každej vyučovacej hodine,

     - v záujme zníženia prašnosti prostredia zabezpečiť umytie podláh chodieb školy alebo školského zariadenia, najmenej dva krát denne, a to po začiatku vyučovania a po skončení vyučovania. Raz do týždňa zabezpečiť dezinfekciu podláh.

     - zabezpečiť umytie podláh tried a odborných učební po skončení vyučovania,

     - zabezpečiť izoláciu dieťaťa alebo žiaka od ostatných detí alebo žiakov v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka,

     - zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov týkajúcich sa školského stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu detí a žiakov.

     V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia je potrebné zabezpečiť:

     Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí alebo žiakov, príjmu sa nasledovné opatrenia:

     - po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže skrátiť vyučovacia hodinu na 40 minút,

     - zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.

     Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí alebo žiakov je potrebné:

     - oznámiť túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

     - zrušiť všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,

     - na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušiť výchovno-vzdelávací proces.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 7

     Opatrenia na zabezpečovanie hospodárskej mobilizácie

     Základná škola poskytuje základné vzdelanie a zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces (ďalej len „výučba“) v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu podobne ako v mierovom stave, ale s úpravou formy a priebehu výučby.

     V 1.– 9. ročníku základnej školy sa vyučuje podľa učebných plánov.

     a) v 1. a 2. ročníku sa z hodinovej dotácie pre výchovné predmety vyčleňuje minimálne jedna hodina na vyučovanie predmetu „Prvouka“ a v 3. a 4. ročníku minimálne jedna hodina na vyučovanie predmetu „Prírodoveda“, ktoré budú obsahovo zamerané na ochranu človeka a prírody, ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým otravným látkam a na prípravu na sebaochranu a vzájomnú pomoc,

     b) v 5. – 9. ročníku sa z hodinovej dotácie pre výchovné predmety vyčleňuje minimálne jedna hodina na vyučovanie predmetu „Prírodopis“, ktoré budú obsahovo zamerané na ochranu človeka a prírody, ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým otravným látkam a na prípravu na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

     Riaditeľ školy informuje žiakov a zamestnancov o vzniknutej situácii a následne ich oboznámi s ich povinnosťami a formou výučby.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 8

     Oznámenie pre rodičov

     (Ne) Ospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní

     1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to:

     a) osobne

     b) telefonicky na čísle: sekretariát 0901 719 271

     c) e-mailom: zsturciansketeplice @ gmail.com

     2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne nasledujúci deň po  nástupe dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.

     3. Ak neprítomnosť žiaka trvá 5 po sebe nasledujúcich dní a viac, nestačí ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti (v lehote určenej v bode 2).

     4. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok menej ako 6 vyučovacích hodín udelí žiakovi triedny učiteľ napomenutie, alebo pokarhanie triednym učiteľom.

     5. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok  6 vyučovacích hodín udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie riaditeľom školy.

     6. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 6 vyučovacích hodinách, alebo viac ako dva vyučovacie dni za školský polrok , zníži sa žiakovi známka zo správania.

     7. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi v zmysle § 5 ods.  10 zákona č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov riaditeľ školy obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza, pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

     8. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 - 2 dni, požiada o to písomne triedneho učiteľa. Ak na 3 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa školy. V oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 9

     Záujmové vzdelávanie

     V snahe školy je vytvárať kvalitné a zaujímavé činnosti aj mimovyučovania, ktorými sa má podporiť efektívne využívanie času a množstvo rôznych záujmov žiakov. Škola dbá o to, aby sa žiaci podľa svojich záujmov a schopností mohli zapojiť do činnosti mimo vyučovania počas celého kalendárneho roka (aj počas prázdnin, dni voľna a oddychu). Účelom je nielen hodnotné využitie voľného času na voľnočasové aktivity priamo v priestoroch školy, ale aj ich efektívne využitie a otvorenie sa školy verejnosti.

     Okrem toho sa zriaďujú rôzne školské zariadenia, ktorých účelom je rozvíjať tvorivosť a nadanie žiakov, zabezpečiť aktívny oddych alebo rekreačnú činnosť. Ide najmä o školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času.

     Záujmové vzdelávanie je činnosť, ktorá sa poskytuje žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, táborov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti - spontánne záujmové aktivity, súťaže a individuálny prístup v oblasti športu, umenia, vedy a techniky podľa záujmu žiakov a možností školy zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

     Škola zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov v ich voľnom čase priamo (vlastné aktivity, vlastní zamestnanci, vedúci a lektori) alebo sprostredkovane (iné (ne)právne subjekty).

     Záujmová činnosť žiakov je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania, ktorej poslaním je umožniť žiakom užitočné využívanie voľného času s výchovným pôsobením a zabezpečením primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia.

     Realizuje sa ako:

     - výchovná činnosť v ŠKD,

     - krúžková činnosť,

     - činnosť v školských strediskách záujmovej činnosti (záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti (právnická osoba alebo súčasť školy),

     - činnosť v detašovaných pracoviskách ZUŠ, CVČ na škole a pod.

      

     I. Riadenie a organizácia

     1. ZÚ a ZČ riadi riaditeľ školy (v prípade zriadenia ako právneho subjektu riaditeľ subjektu). Riaditeľ zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie.

     2. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť organizujú učitelia, hlavní vychovávatelia, vychovávatelia, externí vedúci v súlade s plánom činnosti .

     3. Štruktúra, zameranie a počet ZÚ a ZČ sa určuje podľa záujmu, želaní a návrhov žiakov s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti, riadi sa vnútorným poriadkom.

     4. Organizácia záujmového vzdelávania a jeho časový rozvrh závisí od druhu aktivity a voľného času žiakov.

     5. Záujmové vzdelávania sa považuje za poskytnuté aj v prípade ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa považuje najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach.

      

     II. Prevádzka

     1. Činnosť je prevádzkovaná v priebehu celého kalendárneho roka v mimovyučovacom čase aj v čase prázdnin, dní pracovného voľna, pokoja podľa plánu. Lokalizácia prevádzky - externé a interné priestory školy alebo iných subjektov podľa náplne činnosti v zmysle legislatívneho a zdravotno - hygienického rámca.

     2. Počas školských prázdnin je činnosť podmienená záujmom detí o denné tábory alebo organizovaním pobytových táborov. Pri ich realizácii sa popri rekreačnej činnosti využíva záujmové tematické zameranie programu v tábore.

     3. Záujmová činnosť sa riadi režimom, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku.

      

     III. Zaraďovanie žiakov

     1. Žiaci sa zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami.

     2. O zaradení rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.

     3. Počet zapísaných je najmenej 10 s prihliadnutím na druh činnosti, vek a schopnosti účastníkov a priestorové zabezpečenie.

     4. Žiaci sa zaraďujú podľa veku alebo podľa osobného záujmu o činnosti.

      

     IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť

     1.. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého i dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti školy.

     2. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, tábormi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj  žiakov.

     3. Priama výchovná práca vo vyššie uvedených činnostiach sa prevádza:

     - pravidelne (krúžková činnosť v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi),

     - príležitostne (jednorazové, pravidelne sa opakujúce podujatia, súťaže, odborné sústredenia, exkurzie),

     - individuálne (vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným žiakom),

     - spontánne (priebežná ponuka podľa dopytu a záujmu žiakov),

     - aktívne (aktívna účasť žiaka na plnení úloh),

     - reprezentačne a súťažne (súťaženie, reprezentovanie, mobilita žiakov, výmena skúseností, projektovanie, spolupráca).

     4. V rámci činnosti sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

     5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, školské dielne, telocvičňa, plaváreň, ihriská a iné objekty školy.

     6. jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút.

     7. O účasti žiakov vedie vedúci záznam v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo ZÚ.

      

     V. Dochádzka žiakov

     1. Rozsah dochádzky, spôsob a čas príchodu a odchodu žiakov sa uvedie na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič povinný oznámiť písomne.

     2. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynecháva sa po dohovore s rodičmi vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

      

     VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

     1. Za bezpečnosť žiakov počas celej záujmovej činnosti zodpovedá vedúci ZČ či ZÚ.

     2. Presun žiakov v rámci školy zabezpečuje vedúci, prípadne zastupujúci pedagóg.

     3. Pri činnostiach je vedúci povinný preukázateľne (zápis do výkazu, triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti .

     4.. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti určí riaditeľ školy alebo jej zástupca vyšší počet vedúcich.

     5. V prípade úrazu poskytne vedúci prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu školy, napíše o ňom záznam a zabezpečí ak je potrebné odborné lekárske ošetrenie.

     6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané.

     7. Žiak musí mať hygienické vrecúško, prezuvky a primerané či vyžadujúce oblečenie.

     8. Straty z uzatvorených priestorov u poisteného žiaka vybavuje vedúci v spolupráci s rodičmi, pedagógom povereným poistnou činnosťou na škole a vedením školy.

     9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objekt zodpovedá za žiakov vedúci až do ich rozchodu 10. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

     11. Ak zistí vedúci u žiaka teplotu, nevoľnosť upovedomí o tom rodičov.

      

     VII. Príspevky

     1. Financovanie je zabezpečené cez dotáciu štátu (normatívny príspevok ŠSZČ, vzdelávací poukaz, mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pod.)

     2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou môže byť na jedného žiaka najmenej 1,50 €. mesačne na jedného žiaka.

     3. Na reprezentačnú činnosť sa využívajú dobrovoľné príspevky rodičov, príspevky RR.

     4. Príspevok na úhradu za žiaka uhrádza rodič (zák. zástupca) mesačne , vždy do 10. dňa v mesiaci, ale môže zaplatiť aj polročne, prípadne použiť poukaz mesta.

     5. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v záujmovom vzdelávaní.

     6. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za žiaka a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa zo záujmového vzdelávania.

      

     VIII. Vzdelávací poukaz

     Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov základnej školy.

     Žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

     Poukaz je neprenosný.

     Vzdelávací poukaz obsahuje:

     - identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,

     - údaje o škole, ktorá poukaz vydala,

     - poučenie.

     Škola vydá každému žiakovi vzdelávací poukaz na začiatku školského roka (do 10.septembra). Prevzatie potvrdí svojim podpisom zákonný zástupca žiaka. Je neprenosný, použiť ho môže len žiak, na ktorého meno je vystavený.

     Najneskôr do 25. septembra sa musí rodič rozhodnúť pre jeden konkrétny krúžok a vzdelávací poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka. Môže ísť o školu, ktorú dieťa navštevuje, o inú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové školy, jazykové školy, ale napr. i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Vzdelávací poukaz je možné použiť na základných umeleckých školách.

     Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy.

     Žiak nie je povinný vzdelávací poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 10

      

     Ochrana nefajčiarov

     V súlade so zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov sa na škole (v školskom zariadení) zakazuje:

      Predaj tabakových výrobkov v bufetoch nachádzajúcich sa v predškolských zariadeniach, na

     detských ihriskách, v základnej škole a v školských zariadeniach.

      Fajčenie v základných školách v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach

     a v priestoroch detských ihrísk.

     Podľa ustanovenia § 8 citovaného zákona je povinnosťou fyzickej osoby a právnickej osoby:

     - utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu,

     - zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení na ochranu nefajčiarov,

     - upozorniť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 11

     Ochrana osobných údajov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

      

     Ja, dole podpísaný zákonný zástupca

     meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1: ............................................................................................

     meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2: ............................................................................................ 

      

     ŽIAKA / ŽIAČKY: meno a priezvisko:   ..................................................................

           dátum narodenia:  ..........................  trieda:  ............................    

      

     týmto dávam/-e  Základnej škole s materskou školou Ulica školská v Turčianskych Tepliciach, IČO: školy 378131 53 (Ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom: 

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach;   

      

     1.       Súhlasím   /              Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska, triedy a rozvrhu žiaka na webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy;                                            

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;           

                               

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko,  trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku, či iných školských akciách;                                   

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií; 

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom časopise, na stránke www.zstutedupage.org

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach;                                 

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží v školskom časopise, na  stránke www.zstutedupage.org

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia žiaka pri zverejňovaní v ročenkách;         

            
        

      

     1.      Súhlasím   /                 Nesúhlasím  so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, roku štúdia žiaka pri zverejňovaní na tablách; 

      

      

     Doba trvania súhlasu:

      

     Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 8., 9. a 10. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.

      

     Povinné informovanie:

      

     Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

      

     Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

      

     Prehlásenie prevádzkovateľa:

      

     Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

      

     Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy.

      

      

     Vyhlásenia zákonných zástupcov:

      

     Zákonní zástupcovia svojím vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.

      

      

      

      

     Dátum: ..................................                                           ......................................................................         vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1

      

      

      

      

     Dátum: ...............................                                              ...................................................................... vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2

      

      

      

     Upozornenie:

     Ak niektorý zo zákonných zástupcov žiaka/žiačky nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

      

      

     Ja, dole podpísaný zamestnanec prevádzkovateľa:

      

     meno a priezvisko:

     pracovné zaradenie:

      

      

      

     týmto dávam prevádzkovateľovi: Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2   039 01 Turčianske Teplice,   IČO:37813153 dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom: 

      

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím uchovávaním fotokópii úradných dokumentov (Občiansky preukaz, kartička poistenca, vysvedčení, preukazov odbornej spôsobilosti, sobášneho listu, rodných listov detí a iných úradných dokumentov), ktoré sú nevyhnutné pre účely vedenia mzdovej a personálnej agendy;        

      

     1.       Súhlasím   /               Nesúhlasím so spracúvaním a zverejňovaním mena, priezviska, pracovnej zmeny/rozvrhu na nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa; 

      

     1.       Súhlasím   /               Nesúhlasím so spracúvaním a zverejňovaním fotografie na dochádzkových kartách a v osobnej evidencii zamestnanca za účelom identifikácie zamestnanca;

      

     1.       Súhlasím   /               Nesúhlasím so spracúvaním a zverejňovaním fotografie na intranete, webovej stránke, časopise a na inom zhromaždisku, kde sa môže moja fotografia v čase nachádzať za účelom integrácie a propagácie zamestnanca u prevádzkovateľa;

      

     1.       Súhlasím   /               Nesúhlasím so spracúvaním a zverejňovaním výkonnostných / kvalitatívnych ukazovateľov  na nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa za účelom vedenia evidencie produktivity práce;

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so spracúvaním mojej súkromne emailovej adresy za účelom mzdovej a personálnej agendy, okrem iného aj na zasielanie elektronickej výplatnej pásky;     

      

     1.       Súhlasím   /                Nesúhlasím so spracúvaním môjho súkromného telefónneho čísla za účelom mzdovej a personálnej agendy, okrem iného aj riešenie mimoriadnej pracovnej situácie (poruchy, zastupiteľnosti a pod.) ;     

      

      

      

      

      

     Doba trvania súhlasu:

      

     Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia pracovného pomeru u prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutý v bode 4. platí, kým trvá ich účel spracovania Dovtedy má dotknutá osoba (zamestnanec) možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.

      

     Povinné informovanie:

      

     Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

      

     Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

      

     Prehlásenie prevádzkovateľa:

      

     Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si  vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

     Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

      

     Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle prevádzkovateľa a/alebo sú jednotlivé informácie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa.

      

      

      

      

      

     Vyhlásenia dotknutej osoby:

      

     Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje,  že sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.

      

      

      

      

     Dátum:                                                                              ......................................................................         vlastnoručný podpis dotknutej osoby

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VYHLÁSENIE O MlčanlivosTI

      

      

      

     Dole podpísaný .................................................................... vyhlasujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvam a s ktorými prichádzam do styku u Prevádzkovateľa – Základná škola s materskou školou Ulica školská 447/2 Turčianske Teplice

     Svojím podpisom beriem na vedomie, že za porušenie ochrany osobných údajov sa považujú situácie, pri ktorých dochádza k nedovolenému resp. nezákonnému nakladaniu s osobnými údajmi, či už úmyselne alebo v dôsledku zanedbania povinností a opatrení prijatých na ich ochranu. Ak sa porušenie ochrany osobných údajov nerieši primeraným spôsobom a včas, môže fyzickým osobám spôsobiť ujmu na zdraví, majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, resp. akékoľvek iné závažné hospodárske či sociálne znevýhodnenie. Porušenie ochrany osobných údajov môže byť spôsobené napr. úmyselným kybernetickým útokom alebo neúmyselným pochybením, pričom môže viesť k narušeniu integrity, dostupnosti a dôvernosti osobných údajov. Za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu.

      

     V Turčianskych Tepliciach, dňa

      ..................................................................

                                         podpis

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha 12

     Zásady pedikulózy v škole

      

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné ochorenie predstavujúce pomerne zložitý problém. Jediným účinným opatrením, ako zamedziť prenášaniu vší, je denná kontrola vlasov detí a pri zistení zavšivenia okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom a jeho opakovanie. Toto opatrenie je účinné iba v prípade, ak sa umytie vlasov šampónom proti všiam uskutoční v rovnakom čase u všetkých postihnutých osôb, to znamená napr. u všetkých žiakov danej triedy materskej školy alebo školy, vrátane zdravých žiakov a členov ich rodín. Vyžaduje to však ochotu a trvalý zodpovedný prístup rodičov a ostatných členov rodiny k riešeniu tohto problému. Treba si uvedomiť, že opatrenia na likvidáciu zavšivenia sú záležitosťou osobnej hygieny, o ktorú musia dbať rodičia detí. Zbaviť deti vší musia teda rodičia, nie materská škola alebo školské zariadenie. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny sa nedá nariadiť v zmysle platných predpisov.

                     Pri výskyte vší u detí v materskej škole a na školách sa postupuje podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

     V zmysle uvedeného zákona sa postupuje tak, že prevádzkovateľ zariadenia je povinný určiť osobu (napr. učiteľku materskej školy), ktorá bude každý deň pred prijatím dieťaťa do zariadenia zisťovať, či sa u dieťaťa nevyskytujú príznaky ochorenia (vrátane vší vo vlasoch). V prípade podozrenia na ochorenie dieťaťa môže táto osoba prijať toto dieťa iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu lekárom. Ak sa u dieťaťa prejavili príznaky ochorenia počas dňa, je prevádzkovateľ zariadenia zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, dočasný dohľad nad ním a informovať zástupcu dieťaťa. Pri výskyte vší u detí sa postupuje podľa prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vypracovať prevádzkovateľ a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Kontrolu dodržiavania prevádzkových poriadkov vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru. Zavšivenie je ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Na základe tejto skutočnosti je lekár kompetentnou osobou, ktorá potvrdí, resp. vyvráti výskyt vší u dieťaťa. Lekár je tiež povinný zabezpečiť príslušnú liečebno-preventívnu starostlivosť, a to buď samostatne alebo v spolupráci s príslušným špecialistom. Na druhej strane rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa (právo dieťaťa na zdravotnú starostlivosť).
     Značné problémy v praxi v boji proti pedikulóze spôsobuje skutočnosť, že nie všetci rodičia vykonávajú odvšivovanie svojich detí dôsledne a trvalo, prípadne ho nevykonávajú vôbec. Ďalším vážnym problémom je skutočnosť, že najmä rodiny z nižších sociálno-ekonomických skupín nemajú finančné prostriedky na nákup dezinsekčných prípravkov, keďže tieto v zmysle platných predpisov nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     List pre rodiča

     Základná škola s materskou školou Ulica školská v Turčianskych Tepliciach

      

      

      

      

      

      

     Vážený pán/pani

      

     ( adresa zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka)

      

      

      

      

      

     Vec: Upozornenie.                                                                  Miesto  dátum

      

      

      

      

          Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ulica školská v Turčianskych Tepliciach Vás upozorňuje že ako zákonný zástupca Vášho dieťaťa zodpovedáte zato , že Vaše dieťa posielate do školy bez príznakov ochorenia (napr. horúčka, silný kašeľ, hnačka, akútna bolesť, vši vo vlasoch).

         V prípade, že Vaše dieťa má niektorý z uvedených príznakov Vás žiadame aby ste ho do školy neposielali ale aby ste mu zabezpečili   príslušnú liečebno-preventívnu starostlivosť.

         Osobitne Vás žiadame , aby ste u svojho dieťaťa  pravidelne kontrolovali či sa u neho nevyskytujú príznaky infekčného ochorenia Pedikulóza ( vši vo vlasoch) . Je to prenosné  ochorenie predstavujúce pomerne zložitý problém:

     1. Jediným účinným opatrením, ako zamedziť prenášaniu vší, je denná kontrola vlasov detí a pri zistení zavšivenia okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom a jeho opakovanie.
     2.  Toto opatrenie je účinné iba v prípade, ak sa umytie vlasov šampónom proti všiam uskutoční v rovnakom čase u všetkých postihnutých osôb, to znamená napr. u všetkých žiakov danej triedy materskej školy alebo školy, vrátane zdravých žiakov a členov ich rodín.
     3. Vyžaduje to však ochotu a trvalý zodpovedný prístup rodičov a ostatných členov rodiny k riešeniu tohto problému.
     4. Treba si uvedomiť, že opatrenia na likvidáciu zavšivenia sú záležitosťou osobnej hygieny, o ktorú musia dbať rodičia detí.
     5. Zbaviť deti vší musia teda rodičia, nie materská škola alebo školské zariadenie. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny sa nedá nariadiť v zmysle platných predpisov.

      

     V prípade zistenia tohto infekčného ochorenia Vám doporučujme nasledovný postup :

      

     Ako sa dá vší zbaviť čo najúčinnejšie?

      

     Časté umývanie vlasov síce čiastočne bráni rozmnožovaniu parazitov vo vlasoch, ale toto opatrenie nemožno považovať za dostatočné. Samotné umytie vši z vlasov neodstráni.

      Preto je potrebné:

     1. Oznámiť triednej učiteľke, alebo učiteľke v MŠ zistenie zavšivavenia u svojho dieťaťa
     2. Ošetriť vlasy prípravkom proti všiam dostupným na trhu (v súčasnosti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér).
     3.  Túto kúru je nutné vykonať u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu.
     4.  Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť.
     5. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz.
     6. Matrace je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať.
     7. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru.
     8. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny.
     9.  Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu.
     10. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

      

     Čo robiť v prípade, keď si rodič sám nedokáže poradiť s odstránením vší?

      

     Zavšivenie je ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb pod kódom B85. Na základe tejto skutočnosti je lekár povinný zabezpečiť príslušnú liečebno - preventívnu starostlivosť, a to buď samostatne alebo v spolupráci s príslušným špecialistom.

      

     Veríme , že dodržaním vyššie uvedeného  postupu spoločne predídeme problémom súvisiacim s výskytom  nepríjemného infekčného  ochorenia.

      

      

     Ďakujeme  za spoluprácu.

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                          Pečiatka                                  podpis riaditeľa ZŠ


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 13

      

     Školský  poriadok Centrum voľného času ÚSMEV , Školská  447/2 Turčianske Teplice

      

                 Školský poriadok vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. a z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, vychovávateľom a ostatným zamestnancom CVČ . Centrum voľného času vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja detí a mládeže. Organizuje a zabezpečuje rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka.

                 Žiak sa dobrovoľným prihlásením za člena záujmového útvaru Centra voľného času  (odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky a uhradením členského poplatku) zaväzuje riadne dochádzať na záujmovú činnosť. Je povinný riadiť sa pokynmi pedagogického pracovníka, externého pracovníka a školským poriadkom. V záujme naplnením práva na kvalitne využitý voľný čas CVČ zabezpečí svoju prevádzku, organizáciu života členov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v CVČ bol efektívne využitý z hľadiska neformálneho vzdelávania.

      

     I. časť

     Všeobecné ustanovenia

      

       1.)      Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný     rešpektovať každý člen záujmového útvaru a každý pedagogický pracovník.

       2.)      Činnosť v CVČ sa začína o 9.00 hodine  a končí o 17.00 hodine  počas pracovných dní. Počas voľných dní podľa potreby a rozvrhu hodín.

       3.)      Člen záujmového útvaru minimálne 5 minút pred konaním činnosti je povinný sa nachádzať v priestoroch, kde sa činnosť koná. Činnosť prebieha podľa rozvrhu hodín, jedna vyučovacia hodina v CVČ trvá 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje  individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci záujmového útvaru.

       4.)      Záujmová činnosť sa začína 1. októbra  a končí 31. mája v príslušnom školskom roku.  

       5.)      Na jednorazových podujatiach sa činnosť CVČ  realizuje podľa vopred schváleného organizačného zabezpečenia vo vopred stanovenom termíne a čase pre deti a mládež a širokú verejnosť.

       6.)      Predmetové súťaže a olympiády, športové súťaže SAŠŠ sa realizujú podľa schválených propozícií v daných termínoch a dohodnutom čase pre účastníkov riadne prihlásených.

       7.)      Činnosť počas školských prázdnin je realizovaná formou pobytových, prímestských detských letných táborov, ktoré sa konajú podľa vopred schválených rámcových  plánov pri dodržaní stanovenej kapacity a Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Činnosť počas prázdnin je od 8.00 do 16.00 hodiny.

       8.)      Výchovno-vzdelávací proces je vykonávaní v CVČ , v telocvični, ihrisku, vo voľnej prírode a podobne.

       9.)      Na záujmovú činnosť používa žiak primerané oblečenie a obuv podľa požiadaviek BOZP a vedúceho záujmového útvaru.

     10.)      Za bezpečnosť žiaka počas vzdelávacej činnosti záujmového útvaru zodpovedá vedúci záujmového útvaru. Počas činnosti vyplývajúcej z plánu činnosti zodpovedá za bezpečnosť pedagogický dozor. Za bezpečnosť dieťaťa mimo priamej činnosti CVČ zodpovedá pedagogický dozor.

     11.)      Pri výletoch a exkurziách vykonáva pedagogický dozor do počtu 20 žiakov

           1 pedagogický zamestnanec, ak je počet prekročený je zabezpečená ďalšia účasť plnoletej osoby.

      

      

      

     II. časť

     Práva a povinnosti  člena ZÚ, návštevníka CVČ

      

      

     A  - každý žiak má právo:

      

     a/  na ochranu zdravia a bezpečnosti pri činnosti v CVČ (na začiatku školského roka je oboznámený vedúcim ZÚ zo zásadami BOZP)

     b/  na dodržiavanie psycho- hygienických zásad a pitného režimu

     c/ na poskytnutie kvalitnej záujmovej činnosti pri dodržiavaní pedagogických zásad a príslušných právnych noriem, na neformálne vzdelanie zamerané na rozvoj osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca

     d/ v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a nebyť za svoj názor trestaný

     e/ na kladenie otázok vychovávateľovi a odpovede k téme, ktorá sa preberá na záujmovom útvare

     f/ na objektívne hodnotenie vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti

     g/ zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktoré CVČ ponúka, po výbere má povinnosť ich navštevovať

     h/ využívať priestory CVČ na mimoškolskú činnosť za prítomnosti pedagogického dozoru

     i/ obrátiť sa na pracovníkov CVČ a jeho riaditeľa ak má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv

     j/ predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti vedeniu CVČ

     k/ byť informovaný o činnosti CVČ a využívať členské výhody na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu v príslušnom školskom roku

     l/ na ochranu osobných údajov pred ich šírením a zneužívaním

     m/ pri úraze, alebo nevoľnosti na poskytnutie prvej pomoci, pri vážnejšom úraze na lekársku pomoc. Na ošetrenie ide buď v sprievode rodiča – zákonného zástupcu, alebo pedagogického zamestnanca

      

      

     B – každý žiak má povinnosti:

      

     a/ platiť členské poplatky v stanovených termínoch

     b/ osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie, byť disciplinovaný a plniť pokyny pedagogických pracovníkov CVČ

     c/ chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a kultúru vyjadrovania

     d/ byť v CVČ vhodne a čisto oblečený, upravený a prezutý

     e/ šetriť zariadenie CVČ, chrániť ho pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, vodu, hospodárne zaobchádzať s majetkom CVČ a učebnými pomôckami

     f/ dodržiavať vyučovací čas, prestávky a plniť ďalšie pokyny pedagogického dozoru

     g/ podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v CVČ

     h/ ospravedlniť svoju neprítomnosť na záujmovej činnosti, na ktorú je prihlásený

     i/ v prípade úrazu, alebo náhleho ohrozenia ihneď informovať zamestnanca CVČ alebo najbližšiu dospelú osobu

     j/ zúčastňovať sa na činnosti záujmového útvaru podľa prihlásenia

      

     C – žiakovi nie je dovolené:

      

     a/ fajčiť v priestoroch CVČ, taktiež pri činnostiach organizovaných CVČ mimo priestorov školského zariadenia

     b/ prinášať do CVČ predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie

     c/ prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky

     d/ prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže

     e/ hrať hazardné hry v priestoroch CVČ

     f/ manipulovať s prostriedkami ochrany budovy a majetkom CVČ

     g/ znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení

     h/ po skončení záujmovej činnosti zanechá žiak svoje miesto patrične upravené (papiere, odpadky, prezuvky, učebné pomôcky a pod.)

     i/ za dlhodobú neospravedlnenú neúčasť na činnosti ZÚ môže byť žiak vylúčený z činnosti CVČ

      

      

              Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti odstráni žiak, alebo jeho rodičia – zákonní zástupcovia, prípadne škodu nahradí. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív záujmového útvaru.

      

     Je zakázané počas výchovno – vzdelávacej  činnosti bez súhlasu pedagogického pracovníka, alebo vedúceho ZÚ opúšťať svojvoľne priestory CVČ .

      

     III. časť

     Vznik a ukončenie členstva

      

     1. Vznik členstva

      

     • členom záujmového útvaru v príslušnom školskom roku sa môže stať dieťa a mladý človek vo veku do 30 rokov na základe odovzdania riadne vyplnenej žiadosti

           do konkrétneho záujmového útvaru – krúžku a uhradení členského poplatku najneskôr          do 10. septembra príslušného školského roka.

      

      

     1. Zánik členstva

      

     • riaditeľ CVČ môže ukončiť členstvo plnoletému  žiakovi na jeho vlastnú  žiadosť, alebo prípadne  jeho zákonného zástupcu.

     a/    po neuhradení členského poplatku v stanovenom termíne

     b/    vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadku

      

     IV. časť

     Opatrenia vo výchove

           Opatreniami vo výchove žiakovi sú:

      

     1./ pochvala vedúcim ZÚ:

     - za výborné výsledky

     - za vzornú dochádzku

     - za príkladné slušné správanie

      

     Udeľuje sa slovne, spravidla na hodine záujmového útvaru.

      

     2./ pochvala riaditeľom CVČ :

      

     • za úspešnú reprezentáciu ( na návrh vedúceho ZÚ )

     Udeľuje sa písomne, spravidla na konci školského roku.

      

     3./ vecná odmena od primátora mesta:

      

     • za výborné výsledky a úspešnú reprezentáciu CVČ ( na návrh vedúceho ZÚ a riaditeľa CVČ  )

     Udeľuje sa primátorom mesta na konci školského roku.

      

     4./ napomenutie vedúcim ZÚ a podmienečné vylúčenie z činnosti: ( ukladá riaditeľ CVČ  na návrh vedúceho ZÚ )

      

     • za závažné porušovanie školského poriadku ( alkohol, drogy, omamné látky, šikanovanie )
     • za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený

      

      

     Všetky opatrenia vo výchove, ktoré budú udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ CVČ preuzákateľne ich zákonným zástupcom.

      

     V. časť

     Členské poplatky

      

                 Výška mesačného členského poplatku je určená VZN Mesta Turčianske Teplice. Termín splatnosti je mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci v príslušnom školskom roku . Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie členského poplatku. Na základe žiadosti a potvrdenia o hmotnej núdzi žiadateľa, môže zriaďovateľ rozhodnúť o odpustení členského poplatku.

      

     VI.

     Záverečné ustanovenia

      

     Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom školy.

      

      

                                                                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 14

     Poskytovanie súčinnosti orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí

     Podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veci maloletých upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 s účinnosťou od 1. júla 2016 predovšetkým v

     § 12

      Súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania

     (1)

     Ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia alebo u zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania, súd požiada riaditeľa školy, riaditeľa školského zariadenia alebo zamestnávateľa o súčinnosť spravidla

     24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

     (2)

     Riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zamestnávateľ poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, školského zariadenia alebo zamestnávateľa, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné iné deti ani ich zákonní zástupcovia. Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.

      

     § 15

      

     Zabezpečenie dopravy

     (1)

     Ak má byť dieťa umiestnené v zariadení, dopravu dieťaťa do tohto zariadenia zabezpečí príslušný súd použitím služobného vozidla súdu. Ak nemožno použiť služobné vozidlo príslušného súdu, použije sa služobné vozidlo iného súdu alebo sa doprava dieťaťa zabezpečí iným vhodným spôsobom.

      

     § 16

      

     Zápisnica a záznam

     (1)

     O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa spisuje záznam a ak je to vhodné a účelné, spisuje sa zápisnica.

      

     Všetci zamestnanci sú povinní zachovať zdržanlivosť pri poskytovaní údajov o deťoch a žiakoch ďalším osobám, inštitúciám, médiám a podobne!

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Čl. 5

     Záverečné ustanovenia

      

     Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom školy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Turčianskych Tepliciach, 24. júna 2019                                      Mgr. Ingrid Straková

                                                                                                                   riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274