• Remeslo má zlaté dno alebo Šikovné ruky našich piatakov.

     •         Viem, že sú mnohí ľudia presvedčení o tom, že dištančné vzdelávanie ani zďaleka nenahradí to prezenčné a určite sa často zamýšľajú aj nad tým, ako je vôbec možné vyučovať takýmto spôsobom praktické predmety. Moji usilovní piatačikovia sú ale dôkazom toho, že sa to dá. Takto na diaľku im posielam veľkú pochvalu, pracujú ako včielky, presne krok po kroku podľa mojich zadaní a postupov a aby sme boli v spojení, pracujem aj ja pekne s nimi. Myslím, že to zvládajú na výbornú. Nakuknutím do albumu sa o tom presvedčíte sami.

      Vyučujúca Ing. Gabriela Chvojková

     • Olympiády z biológie a chémie

     •       Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa naši žiaci zapojili aj do olympiád z prírodovedných predmetov.

      pondelok 8.2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiačky 8.D Lenka Erteľová a Ivka Erteľová. Umiestnili sa na prvých dvoch miestach, a postupujú teda do krajského kola, ktoré sa bude konať v marci.

          V piatok 12.2. sa deviataci zapojili aj do školského kola olympiády z chémie. V tomto prípade sme zaznamenali zhodný počet bodov na prvých dvoch miestach, takže o ich poradí rozhodol čas odovzdania. Okresného kola sa teda zúčastnia:

      1.miesto: Ema Košútová, 9.A

      2.miesto: Šimon Mazan, 9.C

            Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do týchto súťaží. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách olympiád!                                                                            DH

     • Okresné kolo olympiády z dejepisu

     •      Dňa 11.2. 2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Online test tvorili úlohy  z učiva príslušného ročníka z dejín stredoveku. Súťažiaci sa poctivo pripravovali so svojimi vyučujúcimi dejepisu. Materiály z obdobia stredoveku pre žiakov spracovala Mgr. Lucia Ľachká, čím im uľahčila štúdium náročnej témy. Teší nás, že všetci naši žiaci sú úspešní riešitelia!

       

      Výsledky okresného kola za ZŠ Ulica školská:

      kat. C (9. ročník) – Šimon Mazan 9. C (2. miesto)

      kat. D (8. ročník) – Boris Pesel 8. B (1. miesto), Vivienne Cipárová 8. D (2. miesto)

      kat. E (7. ročník) – Terézia Petránková 7. B (1. miesto), Nikola Musilová 7. B (2. miesto)

      kat. F (6. ročník) – Jakub Skypala 6. D (1. miesto), Roman Valaštík 6. D (2. miesto)

       

      Žiaci 7.- 9. ročníka postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 22.3. Držíme im palce!

      IK

     • Dôležitý oznam

     • Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie od 22.2.2021

             Od 22.02.2021 (PONDELOK) prechádza prvý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Horné Rakovce a maturitné ročníky Gymnázia Mikuláša Galandu na vyučovanie prezenčnou formou podľa podmienok covid automatu aktuálne platného na území SR, usmernení RUVZ Martin a platnej legislatívy SR, za dodržania prísnych hygienických opatrení.

         Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je odovzdanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sa nachádza v prílohe tohto oznamu alebo môže byť odovzdané elektronicky cez stránku edupage/aplikáciu.

             Potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid 19  minimálne jedného zákonného zástupcu (ak žije dieťa vo viacerých domácnostiach, tak z každej domácnosti minimálne jeden) nesmie byť staršie ako 7 dní, rovnako to platí pre zamestnancov školy a plnoletých žiakov.

      O prípadných zmenách či aktualizácii vás budeme informovať.

      Vedenie Spojenej školy Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice

      Dokumenty sú umiestnené na našej stránke v sekcii_AKTUÁLNE DOKUMENTY

             Mesto Turčianske Teplice oznamuje občanom, že v nedeľu 21. februára bude na Spojenej škole na Horných Rakovciach otvorené odberné miesto na antigénové testovanie na Covid-19 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. Obedná a dezinfekčná prestávka bude v čase 12,00 až 13,00 hod. Posledný odber bude v čase 11,45 pred obednou prestávkou a o 17,45 pred ukončením fungovania odberného miesta. Na testovanie nie je potrebné sa vopred objednať.

              Aktuálne sú na území mesta Turčianske Teplice v prevádzke nasledovné antigénové testovacie miesta (odberové miesta):

      1. v budove Polikliniky Turčianske Teplice na Ul. 9. mája 438/15, Turčianske Teplice, prevádzkovateľ VÚC Žilina (vchod z Ulice 9. mája)

          Prevádzkový čas v pondelok až v sobobtu v čase od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny (obedná a hygienická prestávka je v čase od 12:00 hodiny do 12:30 hodiny posledné odbery sú realizované pred prestávkou v čase o 11:30 hodine, resp. o 15:30 hodine pre ukončením prevádzky).

       

      2. na Ulici slobody č. 2 (pri objekte JAMAD café), Turčianske Teplice, prevádzkovateľ Váš Lekár, s.r.o.

          Prevádzkový čas v pondelok až sobota v čase od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny (obedná a hygienická prestávka je v čase od 11:30 hodiny do 12:00 hodiny posledné odbery sú realizované pred prestávkou v čase o 11:10 hodine, resp. o 15:40 hodine pre ukončením prevádzky).

      3. v AUTOCAMPING-u Diviaky (v exteriéri), Červenej armády 1196/2, 03901 Turčianske Teplice, prevádzkovateľ: PROVITAE, s.r.o.

      Prevádzkový čas v pondelok až v nedeľu v čase od 09:00 do 13:00, po prestávke od 13:30 do 17:00. 

     • A K T U Á L N E

     • Vyučovanie na všetkých stupňoch škôl prebieha na Spojenej škole Školská 447/2 Turčianske Teplice z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie do odvolania DIŠTANČNOU FORMOU. 

      Pre rodičov kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu a doložia o tom potvrdenie, je k dispozícii ŠKD a MŠ elokovaneho pracoviska Horné Rakovce. Podmienky prijatia dieťaťa sa riadia pokynmi MŠVVŠ SR zo 4.2.2021. (Minimálne jeden rodič pre testovaný, test platný max 7 dní, nové čestné vyhlásenie o teste a GDPR. Nutné potvrdenie zamestnávateľa.)  

     • OČR a 1. stupeň základných škôl počas prázdnin

     • Čo sa týka školákov, počas krízovej situácie platí to isté ako pri ostatných prázdninách, ktoré spadajú do obdobia školského vyučovania (1. september až 31. august). Ak bude pred začatím jarných prázdnin prerušené vyučovanie v školách na základe rozhodnutia príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ, hygienik) a toto prerušenie bude trvať aj počas prázdninrodičia detí budú mať nárok na ošetrovné aj počas prázdnin.

       Toto platí aj pre školy v TR : rodič má nárok na pandemickú OČR

     • Blokádny chlieb – symbol života a nádeje

     •       Nielen v Petrohrade, ale aj v celom Rusku si pripomenuli 27.januára – 77. výročie prelomenia fašistickej blokády Leningradu.

             My sme si tento deň a tieto udalosti pripomenuli 10.2.2021 v spolupráci s p. Gabrielou Turisovou, metodičkou z Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá pre druhákov stredoškolákov a deviatakov ruštinárov túto online prednášku zorganizovala. Študentom porozprávala ako Leningrad hrdinsky bojoval za svoje mesto, akú nevyčísliteľnú hodnotu mal blokádny chlieb, čím bola významná Cesta Života. Študenti si mohli pozrieť denník Táni Savičevoj, ktorý pozná asi každý žiak v Rusku. Oboznámila nás so systémom varovania so zvukom metronómu a nápisoch na uliciach, či múzou blokády Leningradu, poétkou Oľgou Bergholz.

       Žiaci a študenti veľmi pozorne a so záujmom počúvali, na konci sa zapojili do diskusie.

                                                                                                    M.Šuhajová

     • Aktuálne informácie k 1.2.2021

     • ŠKOLY POKRAČUJÚ AKO DOTERAZ

      Vážení rodičia,

           dnes 29.1.2021 sa končí 1. polrok školského roka 2020/2021. Bude Vám doručený VÝPIS klasifikácie prospechu, správania a dochádzky za prvý polrok školského roka 2020/2021. Tento výpis Vám bude doručený cez EDUPAGE ako správa. Je potrebné ho po prečítaní PODPÍSAŤ. Škola tak bude výpis považovať za doručený.

      Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 1. 2. 2021

            Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 základné školy, materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti.

      To znamená:

            Materské školy a ŠKD budú naďalej OTVORENÉ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie formou homeoffice.

      ZATVORENÉ pre žiakov ZŠ - prvý a druhý stupeň základných škôl.

       

      ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

       

      Termín jarných prázdnin sa meniť nebude - 13.02.2021 – 21.02.2021

       

       

           Po úspešnom projekte letných škôl rezort školstva pripravuje aj jarné školy. Budú dobrovoľné. Cieľom je doplniť potrebné učivo. Ak sa ich školy pre záujem rodičov a žiakov rozhodnú zorganizovať, zvýšené náklady im budú preplatené.

      Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

             Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

      4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

      CELÉ znenie

     • 70. ročník Matematickej olympiády

     •        V stredu 27.1.2021 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili na okresnom kole 70. ročníka Matematickej olympiády. Naši žiaci podali skvelé výsledky. Liliana Cibuľová a Lukáš Boďa sa umiestnili na 1. mieste  a Oliver Velocha na 5. mieste.

      Víťazom srdečne gratulujeme. 

      II

     • Školské kolo olympiády z BIO

     •         Počas online vyučovania sa uskutočnila aj biologická olympiáda pre žiakov 8. a 9. ročníka, taktiež online formou. Zapojilo sa 10 žiakov z našej školy, ôsmi z nich sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Výsledky:

      1. Lenka Erteľová, 8.D
      2. Ivka Erteľová, 8.D
      3. Emka Košútová, 9.A

      Do okresného kola postupujú prvé 2 žiačky. Gratulujeme! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. :-)

     • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

     • Výsledky

             Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, na ktorom sme mali našich dvoch reprezentantov (kategória 1A a 1B).

             S potešením môžeme oznámiť, že obidvaja žiaci boli úspešní riešitelia, a navyše sa umiestnili na prvých priečkach v oboch kategóriách.

      V kategórii 1A to bol Peter Tomahogh a v kategórii 1B vyhral Samuel Zelienka.

      Gratulujeme víťazom a želáme veľa úspechu na krajskom kole.

     • RUSKÉ SLOVO -  opäť s víťazkou

     •      Už 15. ročník súťaže RUSKÉ SLOVO prebieha v tomto školskom roku na celom Slovensku. Súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom sa už  po tretíkrát uskutočnila v našom krajskom meste Žilina.

           V tomto roku súťaž prebiehala dištančnou formou. Súťažiaci nevystupovali priamo pred obecenstvom, nemuseli sa teda obávať trémy. 8. januára 2021 zasadla porota, aby po dôkladnom a starostlivom vypočutí všetkých ukážok ocenila účastníkov a vybrala tých najlepších, ktorí náš kraj potom budú reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže v Košiciach.

            Témou tohto ročníka bola RODINA. Naša žiačka, Saška Šuhajová (6.B) sa už tradične zúčastňuje tejto súťaže a aj tento rok si odniesla 1. miesto v kategórii poézia žiakov 5.-7. ročníka z ruskohovoriaceho prostredia. Predniesla báseň súčasnej autorky Ach Astachovej – Papa (Otec).

      Saške budeme držať prsty, aby sa jej darilo aj v Košiciach na celoslovenskom kole.

     • Aktuálne informácie

     • K 11.1.2021

              Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením opatrení na území  SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

      Žiaci na I. stupni

      1. Od  11. - 18.1.2021  prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.

      2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

      3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :

               Ročník :                  Rozsah hodín výučby

            1.  – 3.                     10h / týždenne

              4. -  5.                     12h/   týždenne

              6. – 9.                      15h/  týždenne

       

      • týmto odporúčaniam ŠPU  zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň

      • triedne učiteľky Vám upravený rozvrh a časový rozpis hodín doručia najneskôr 11.1.2021 

      1. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
      2. Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne - a len po dohode s ňou.
      3. ŠKD v tomto týždni nebude otvorený, resp. len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.
      4. Komunikácia rodič učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
      5. Ako to bude od 18.1. 2021- do 24.1.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
      6. V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na dostupných kontaktoch školy na webe.

       Žiaci na II. stupni

      1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu. Prípadné zmeny súvisiace so zmenou riadneho rozvrhu budú prostredníctvom triednych učiteľov oznámené do 11.1. 2021.

      2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok  ukončíme na našej škole v riadnom termíne. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov.

      3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti .

      4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy .

      5. V popoludňajších hodinách  odporúčame žiakom prechádzku v prírode.

      6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni online rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.   Termín nastaví triedna učiteľka v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.

      7. Žiakom, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu zúčastňovať online vyučovania, budú zasielané vytlačené zadania na samostatnú prácu v období zákazu vychádzania prostredníctvom Slovenskej pošty. (Jedná sa o žiakov, ktorí si aj v predchádzajúcom období chodili vyzdvihovať zadania v papierovej forme do školy.)

      8. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.

      9. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3. - 4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovná poradkyňa, p. Ing. Chvojková, Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.

      10.  Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch  9. - 10. jún 2021.

      Mgr. Miriam Hechelmann, riad. školy

       

      Rozhodnutie ministra školstva:

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ROZHODUJE TAKTO

     • Informatiku v škole oživia aj mikro:bity

     • Získali sme grantovú podporu

            „Poznáš to. Celé dni len pozeráš do mobilu, hodiny nezmyselne scrolluješ, swipuješ či klikáš. Pred rokmi som si povedal, že chcem byť iný. Nebyť len konzument, ale aj tvorca! A tak som začal… Stlačil som ENTER. Pozri, čo potom nasledovalo.“ GOGO  (youtuber)

      Video GOGO

        Je tu ďalší dôvod dúfať, že sa čoskoro stretneme naživo v škole. Úspešne sme sa zapojili do grantového projektu a kuriér už do školy priviezol prvé škatule s mikro:bitmi, ktoré čakajú možno aj na teba, aby si im vdýchol nápad. Tak ako Gogo môžeš si vymyslieť vlastnú cestu a učiť sa vytvárať nové potrebné malé projekty a vylepšenia či poskladať meteostanicu na  zaznamenávanie počasia.

      Čo je to micro:bit?

         Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

      Veríme, že v novom roku naštartuješ svoje aktivity aj Ty!

       

        Partneri projektu: Aj ty v IT, Slovak Python, Telekom

      Viac čítaj TU:

     • Získame nové knihy do školskej knižnice

     • 10 z desiatich učiteľov (nielen) slovenčiny odporúča prečítať si počas prázdnin KNIHU! 😊

         Asi každý žiak si pred prázdninami vypočul aj povzbudenie, aby si vo voľnom prečítal aspoň jednu knihu. Istotne už viete, že knihy môžete čítať  nielen tradične ako vytlačené, ale niekto preferuje aj tzv. e-knihy alebo dokonca si knihu vypočuje, napr. popri nejakej inej tvorivej činnosti (audioknihy) pomocou rôznych aplikácií.

           Sme radi, že Vám môžeme napísať  správu o tom, že sa nám vo výzve Ministerstva školstva v projekte Čítame radi sa nám  podarilo získať finančnú podporu na  nákup nových kníh do školskej knižnice. Objednanie nových kníh sa uskutoční od januára 2021. Na výbere kníh sa môžete podieľať aj vy, žiaci,  ak pošlete svoj tip na vysnívanú alebo obľúbenú knihu svojej p. učiteľke slovenčiny. V projekte je naším preferovaným kníhkupectvom na poskytnutie nákupu zvýhodnených kníh Martinus.   

      Ďakujeme za Vaše knižné tipy a odporúčania! A príjemné prázdninové čítanie!📚

                                                                                     Vaše vyučujúce slovenčiny na 1. a 2. stupni 

       

     • Dva astronomické fakty tohto dňa

     • 1.

           Dnes o 11. hodine a 3. minúte stredoeurópskeho času vstúpi Slnko do znamenia Kozorožec. Nastane zimný slnovrat, naša severná pologuľa sa najviac odkloní od Slnka, preto máme Slnko na poludnie tak nízko nad juhom na rozdiel od letného slnovratu, keď na druhej strane sme naklonení k Slnku a máme ho vysoko nad hlavami. Začne astronomická zima. Deň bude dnes najkratší v roku,  a naopak,  najdlhšia noc v roku. Potom sa dni predlžujú až do letného slnovratu 21. júna 2021.

      2.

          Jupiter, ktorý je od Slnka vzdialený 5,2 astronomických jednotiek (teda 5,2-krát ďalej ako Zem od Slnka), obehne okolo Slnka raz za 11,9 roka, Saturn vo vzdialenosti 9,5 astronomických jednotiek raz za 29,5 roka. Najmenšiu rozdielnu rýchlosť obehu týchto planét okolo Slnka si môžete dnes  overiť vlastnými očami.Tohtoročná tesná konjunkcia je však podľa astronómov vzácny jav, keďže posledné takéto tesné priblíženie týchto dvoch planét nastalo v roku 1623 a znovu sa vyskytne až v roku 2080.

      Zdroj info a obrázkov: Astronomický ústav SAV, NASA

      Pre pozorovateľov špecialistov odporúčame: 

      https://www.nasa.gov/feature/the-great-conjunction-of-jupiter-and-saturn