• Zápisnica z plenárneho združenia rodičov konaného dňa 30. 9. 2019

   •                                    Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,                         Turčianske Teplice

     

    Zápisnica z plenárneho združenia rodičov konaného dňa 30. 9. 2019

    Prítomní: podľa prezenčnej listiny

    1. roč.:    15

    2. roč.:    14

    3. roč.:   17

    4. roč.:   22

    5. roč.:   35

    6. roč.:   19

    7. roč.:   23

    8. roč.:   14

    9. roč.:   18

    SPOLU: 165 rodičov = 34,37 %

     

    Program: 1. Privítanie

                    2. Voľba do rady školy – zástupca rodičov žiakov ZŠ

                    3. Informácie o čerpaní rodičovského príspevku v školskom roku 2018/2019

                    4. Návrh na rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020 a práca v Rade rodičov

                    5. Informácie riaditeľky školy

                    6. Diskusia

                    7. Záver

     

    1. Rodičov privítala p. Zuzana Sprateková  - predsedníčka Rady rodičov

     

    2. Viď zápisnica z voľby

         Najvyšší počet hlasov získala Ing. Ľuboslava Kučerová a stáva sa zástupkyňou rodičov  žiakov ZŠ v Rade školy

     

    3. Mgr. Ingrid Straková v spolupráci s Ing. Miriam Pálešová informovala o čerpaní rodičovského príspevku podľa jednotlivých položiek, o zostatku na vkladnej knižke a v pokladni – zostatky sú nulové. Vyúčtovanie je k nahliadnutiu v riaditeľni. Rodičom predstavila Ing. Lauru porubskú, ktorá bude od školského roku 2019/2020 pokladníčkou Rady rodičov.

     

    4. Rada rodičov navrhla  výšku rodičovského príspevku na školský rok nasledovne:

         Na 1 žiaka bude príspevok 10 €, na stravníka 1 € a na žiaka navštevujúceho ŠKD 12 €. Rodičia pri hlasovaní s týmto návrhom súhlasili. Príspevok je potrebné vyzbierať do 20. 11. 2019.

           Pravidelné zasadnutia Rady rodičov začnú 17. 10. 2019 a potom budú vždy druhý štvrtok v mesiaci o 16. hodine v učebni č. 81. Rodičia, ktorí budú mať záujem sa zasadnutia zúčastniť, sa môžu dostaviť. Zoznam členov je na nástenke pri riaditeľni.

     

    5. Riaditeľka školy Mgr. Ingrid Straková informovala o 

    • štátnom a školskom vzdelávacom programe – v 1. -  9. ročníku sa bude vyučovať podľa inovovaných programov 
    • matematika v 5. ročníku vo všetkých triedach je 5 hodín – nemajú pestovateľské práce, ktoré sú súčasťou techniky 
    • dejepis v 9. ročníku je posilnený v deviatom ročníku – 3 hodiny podľa dodatku MŠ VVaŠ , vyučujeme v dvojhodinových blokoch – práca s dokumentárnym a umeleckým stvárnením dôležitých udalostí 
    • vyučovanie cudzích jazykov – dodatok MŠ VVaŠ SR – voliteľnosť cudzieho jazyka už od 3. ročníka podľa podmienok školy. V našej škole vyučujeme od 1. ročníka ANJ a od 7. ročníka RUJ alebo NEJ v alternatíve s predmetmi POP, REV, MEV, ESV 
    • lektor ANJ – vo štvrtok 5 vyučovacích hodín – žiaci vyšších ročníkov pracujú podľa dohody lektora a vyučujúceho 
    • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov sa bude realizovať rozšírením obsahu a posilneniu zručností žiakov na týchto predmetoch
    • vzdelávacích poukazoch  – slúžia na záujmové vzdelávanie – z 479 vydaných sme prijali do ZŠ 415 poukazov a do CVČ 58, tieto sa po prijatí do školy a školského zariadenia nedajú preniesť, ak sa žiak presťahuje
    • komunikácii školy s rodičmi prostredníctvom EŽK – známky sa budú zapisovať iba elektronicky, iba žiaci 1. ročníka ich budú mať aj v papierovej forme ŽK. V papierových ŽK budú ospravedlnenky od lekára pri neprítomnosti z dôvodu choroby aj tie, o ktoré TU požiada
    • poplatkoch na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení – včasnom a správnom platení
    • stravovaní  viesť žiakov ku stolovaniu, ticho, len nevyhnutná konverzácia, používanie príborov, pitie pri stole; osobitný spôsob stravovania – žiadať každý mesiac do 2. O príspevok za predchádzajúci mesiac, do 5. riaditeľ odovzdá zriaďovateľovi žiadosť zákonného zástupcu, do 10. zriaďovateľ  vyplatí príspevok  na účet zákonného zástupcu
    • poistné 0,50 do hodnoty 50€  a 1,00 € do hodnoty 200 €
    • Na nový level – prosba o hlasovanie za školu, oproti minulému roku sú zmenené podmienky, čím sa zvýšila šanca školy uspieť a získať niektorú z cien. Informácie budú na stránke školy

    6. Diskusia

         - p. Hlaváčik z Turčianskeho šachového zväzu ponúkol možnosť spolupráce, záujemcom poskytol propagačný materiál

        - pani učiteľka Majerová poprosila o účasť v odbere krvi, ktorý budeme v decembri organizovať v spolupráci s Národnou transfuziologickou stanicou

        - rodičia dochádzajúcich žiakov – stravníkov požiadali, aby sa deti stravovali tak, aby mali možnosť dostať sa domov spojmi, ktoré odchádzajú do obcí po skončení vyučovania

     

    7. Pani Zuzana Sprateková a Ingrid Straková poďakovali za účasť aj za realizáciu volieb do Rady školy.

     

    Po skončení plenárneho združenia sa uskutočnili triedne schôdzky.

     

    V Turčianskych Tepliciach , 30.9. 2019                                                                                   Zapísala Mgr. Ingrid Straková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274