•  

   Inovovaný školský vzdelávací program

   ZŠ s MŠ Ulica školská Turčianske Teplice

   pre

   ISCED 1 - 1. stupeň ZŠ

   ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ

    

   Vízia školy:

   Otvorená škola plná šťastných, komunikatívnych a telesne zdatných žiakov

   pripravených pre život.

    

   Motto:

   Zajtrajším úspechom je dnešné snaženie.

   Michal Miloslav Hodža

    

   Predkladateľ:

   Názov školy:     Základná škola s materskou školou

   Sídlo školy:    Ulica školská 447/2

   039 01  Turčianske Teplice

   Riaditeľ školy:   Mgr. Ingrid Straková

   Koordinátor pre tvorbu iŠkVP: Mgr. Viera Hnilová

   Kontakt:      0901 719 271

   zsturciansketeplice@gmail.com

    

   Zriaďovateľ školy:   Mesto Turčianske Teplice

   Partizánska 1

   039 01  Turčianske Teplice

    

   Platnosť programu:  v školskom roku 2015/2016  v 1. a 5.  ročníku v školskom roku 2019/2020 v 1. až 9. ročníku

   platnosť/reevidovanie

   dátum

   zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

   Platnosť iŠkVP

   1.9. 2015

   iŠkVP platný v 1. a 5. ročníku

   učebný plán a učebné osnovy

   prerokovaný v pedagogickej rade:  21.9. 2015

   Prerokovaný a schválený v Rade školy

   7.9. 2015

    

   Platnosť iŠkVP

   1.9. 2016

   iŠKVP platný v 1., 2. a 5., 6. ročníku

   učebný plán

   prerokovaný v pedagogickej rade 25.8. 2016

   Platnosť iŠkVP

   1.9. 2017

   iŠKVP platný v 1., 2., 3. a 5., 6., 7. ročníku;

   11. Personálne zabezpečenie vyučovania

   prerokované na pedagogickej rade 25.8. 2017

   6. Učebný plán 2017/2018

   12. Materiálno-priestorové podmienky

   prerokovaný v pedagogickej rade  28.9. 2017

    

   Rámcový učebný program

   25.1. 2018

   RUP podľa vzdelávacieho programu CD-2008-18550/39582-1:914 z 26. mája 2009

   Platnosť iŠkVP

   1.9. 2018

   iŠkVP platný v 1. – 4. ročníku; 5. – 8. ročníku; 6. RUP  2018/2019 a RUP podľa vzdelávacieho programu CD-2008-18550/39582-1:914 z 26. mája 2009 pre 6. ročník

   11. Personálne zabezpečenie vyučovania

   – prerokované na pedagogickej rade           27.8. 2018

   12. Materiálno-priestorové podmienky

   prerokované na pedagogickej rade  8.10. 2018

    

   V Rade školy prerokované 25.10. 2018

   Platnosť iŠkVP

   1.9. 2019

   iŠkVP platný v 1. – 9. ročníku

   6. RUP  2019/2020

   6. RUP podľa vzdelávacieho programu CD-2008-18550/39582-1:914 z 26. mája 2009 pre 7. ročník

   11. Personálne zabezpečenie vyučovania

   prerokované na pedagogickej rade 28.8. 2019

   12. Materiálno-priestorové podmienky

   prerokované na pedagogickej rade  8.10. 2019

   V Rade školy prerokované 21.10. 2019

    

    

   Hodnotenie žiaka

   Finančná gramotnosť

   27.1. 2020

    

   1.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

   Základná škola na Ulici školskej v Turčianskych Tepliciach je plnoorganizovaná škola s 1. - 9. ročníkom s právnou subjektivitou.

   Počet žiakov:   podľa počtu žiakov, ktorý je pre jednotlivé ročníky predpísaný v legislatíve, je kapacita našej školy 400 – 774 žiakov

   Počet ročníkov:                9

   Počet tried:                   29

    

   2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

          Škola umožní všetkým žiakom získať potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu .   Umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.

   Ďalšie ciele školy:

          zamerať sa na vzdelávanie prírodovedných predmetov a pestovať k prírode kladný vzťah dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí v spolupráci s rodičmi.

          Naša škola si stanovila pedagogické princípy, ktoré sa sústreďujú na  plné rozvinutie osobnosti žiaka, na výchovu a vzdelávanie spôsobom, ktorý žiakom umožní získanie nasledujúcich vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov – našich absolventov:

   • komunikačná spôsobilosť

   - ovláda spisovnú slovenčinu slovom i písmom

   - dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách

   - chápe potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôžu rozhovory, referáty, modelové situácie a rozhovory so žiakmi.

   • digitálna spôsobilosť

   - vyhľadáva, hodnotí a využíva pri učení rôzne zdroje informácií a IKT

   - pozná riziká spojené s využívaním IKT

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôže práca s PC na hodinách, rozhovory o rizikách používania internetu a negatívnych vplyvoch reklamy, tvorba projektov na určené alebo vybrané témy.

   • spôsobilosť učiť sa učiť

   - za pomoci učiteľa vie zistiť svoj preferovaný učebný štýl,

   - vie používať sebahodnotenie, sebareflexiu a sebakritiku

   - plánuje, realizuje a riadi svoje vlastné učenie.

   - vie vyberať, zhodnotiť, spracovať a využívať získané informácie v procese učenia

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôžu modelové situácie na hodinách,  vypracovanie režimu dňa, jeho dodržiavanie a nácviky hodnotenia a sebahodnotenia.

   • spôsobilosť uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

   - používa matematické myslenie a základy prírodovednej gramotnosti na riešenie praktických problémov

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôžu riešenia úloh z praxe, záujem o  celospločenské problémy, prípravou projektov, štúdiom odbornej literatúry a iných zdrojov.

   • spoločenské a občianske spôsobilosti

   - robí dobré meno škole

   - vytvára dobré medziľudské vzťahy

   - chápe význam spoločenských noriem a pravidiel, dodržiava zákony právneho štátu

   - uvedomuje si význam tvorby a ochrany životného prostredia

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôže začlenenie do kolektívu, dodržiavaním zásad spolužitia, pestovaním hrdosti, akceptovaním autority, pozná problémy životného prostredia.

   • spôsobilosť v iniciatívnosti a podnikavosti

   - je aktívny, tvorivý, schopný začať riešiť rôzne projekty, podľa vlastných záujmov a potrieb,

   - žiak plánuje svoj vlastný rozvoj, stanovuje si čiastkové ciele

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôže aktívny prístup, prekonávanie osobných bariér pri vystupovaní a obhajovaní vlastného názoru napr. projekty a ich prezentácie nielen pred spolužiakmi ale aj rodičmi na prezentáciách celoročných tém v máji a júni. Nacvičovaním skúša dosiahnuť krok za krokom svoj cieľ.

   • spôsobilosť kultúrne sa vyjadrovať a mať kultúrne vedomie

   - cení si  kultúrno-historické dedičstvo vlastného národa a ľudové tradície

   - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam

   - toleruje kultúrnu a etnickú rôznorodosť

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôže poznanie dedičstva, najmä priamym kontaktom, exkurziami, študovaním literatúry a iných dostupných prameňov, dodržiavaním zásad spoločenského správania a nácvikmi sa učí rozlíšiť dobro od zla. Je prístupný iným etnikám a národom najmä pri priamom kontakte s takýmito ľuďmi.

   • osobné spôsobilosti

   - pozná svoje silné a slabé stránky

   K jej získaniu a zdokonaleniu nám pomôžu sebakritika a sebahodnotenie, ktoré získame postupne nácvikom z modelových situácií.

    

   3. STUPEŇ VZDELANIA KTORÝ SA DOSIAHNE

   absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

   Žiak získa primárne vzdelanie - ISCED 1                    1. stupeň – 1. – 4. ročník ZŠ

   Žiak získa nižšie stredné vzdelanie - ISCED2              2. stupeň – 5. – 9. ročník ZŠ

   4. ZAMERANIE ŠKOLY

         Zameriavame sa na prírodovedné predmety a cudzie jazyky.  V prvom ročníku začíname vyučovať anglický jazyk v časovej dotácii jedna vyučovacia hodina týždenne a jednou vyučovacou hodinou týždenne sme posilnili matematiku. V druhom ročníku vyučujeme anglický jazyk v časovej dotácii dve vyučovacie hodiny týždenne, matematiku sme posilnili jednou vyučovacou hodinou týždenne. V piatom ročníku posilňujeme v triede A predmet matematika jednou vyučovacou hodinou týždenne, v ostatných triedach sme zaviedli predmet svet práce v časovej dotácii jedna hodina týždenne. Vo všetkých triedach sme posilnili predmety anglický jazyk a informatika jednou vyučovacou hodinou týždenne.   V šiestom ročníku v triede A sme posilnili predmet matematika jednou vyučovacou hodinou týždenne, v ostatných triedach sme zaviedli predmet svet práce s časovou dotáciou jedna vyučovacia hodina týždenne. Jednou vyučovacou hodinou v každej triede sme posilnili predmety anglický jazyk, dejepis a biológia.

   Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, poznať svoj región a byť naň hrdý, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

          Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

   Naším cieľom je vychovať absolventa, ktorý má tieto spôsobilosti:

   • k celoživotnému učeniu sa
   • sociálne a komunikačné
   • efektívne používať jeden cudzí jazyk v písomnej i hovorenej forme,
   • napísať základné dokumenty – žiadosť, životopis, súkromný a úradný list,
   • identifikovať tému v napísanom texte a rozhovore a vyhľadať informácie v texte,
   • vyjadriť a obhájiť svoj názor na prečítaný text (dielo) v jazykoch,
   • aplikovať čitateľskú gramotnosť v praktickom živote,
   • uplatňovať základ matematického myslenia hlavne praktickom živote,
   • v oblasti komunikatívnych a informačných technológií  používať digitálnu, informačno-komunikačnú gramotnosť pri štúdiu, získavaní informácií, pri osobnej komunikácii a súčasne vedieť aplikovať tieto poznatky pri samotnej tvorivej  práci
   • riešiť problémy: občianske, sociálne a personálne, pracovné, smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
   • vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,
   • používať kreativitu pri využívaní svojho nadania a prezentovaní svojho talentu na verejnosti,
   • prepájať svoje osobné záujmy so záujmami tímu, školy, resp. spoločnosti,
   • používať v praktickom živote zásady demokracie, humanizmu, tolerancie a antidiskriminácie,
   • využívať mravné hodnoty vo vzťahu k ostatným,
   • uvedomovať si svoje práva v  kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
   • starať sa o svoje psychické i fyzické zdravie,
   • vedieť aplikovať pracovno-technické vedomosti a zručnosti v bežnom živote

    

   5. DĹŽKA ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

   Stupeň vzdelania:              ISCED 1                                 ISCED 2

   Dĺžka štúdia:                       4 roky                                    5 rokov

   Študijná forma:                  denná                                   denná

    

   6. UČEBNÝ PLÁN

   Rámcový učebný plán  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia                                 s vyučovacím jazykom slovenským ISCED 1

   Štátny vzdelávací program

   Školský vzdelávací program

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet

   7. ročník (počet hodín)

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   5

    

   rozvíjanie komunikačných schopností

    

    

   rozvíjanie grafomotorických schopností

    

    

   Príroda a spoločnosť

   vecné učenie

    

    

   vlastiveda

    

    

   Človek a príroda

   fyzika

    1

    

   chémia

    

    

   biológia

    1

   Človek a spoločnosť

   dejepis

    1

    

   geografia

    1

    

   občianska náuka

    

   Človek a hodnoty

   etická/náboženská výchova

   1

    

   Matematika a práca s informáciami

   matematika

   4

   1

   informatika

   1

    

   Človek a svet práce

   pracovné vyučovanie

   4

    

   Umenie a kultúra

   výtvarná výchova

   1

    

   hudobná výchova

   1

    

   Zdravie a pohyb

   telesná a športová výchova

   2

    

   Spolu povinná časť

   24

    

   Voliteľné hodiny

    

   4

   Poznámky

   1. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).

   2.  V 5. až 9. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov: pracovné vyučovanie, informatická výchova a telesná výchova delené.

   3. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.

   9. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.

    

    

    

    

    

    

            

    

    

   Rámcový učebný plán 2019/2020

                      

    

                            

    

   Vzdelávacia oblasť

   Vyučovací predmet

   primárne vzdelávanie                                                                     ročník

   nižšie stredné vzdelávanie                                                                ročník

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   Σ

   5.         A/BCD

   6.         A/BCD

   7. A/BCD

   8. A/BCD

   9. A/BCD

   Σ

    

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   9

   8

   7+1

   7

   31+1

   5

   5

   4+               1/1

   5

   5

   24+             1/1

    

   prvý cudzí jazyk /ANJ/

   0+1

   0+2

   3

   3

   6+3

   3+              1/1

   3+               1/1

   3

   3

   3

   15+           2/2

    

   druhý cudzí jazyk /RUJ,NEJ/

    

    

    

    

    

    

    

   0+    2/2

   0+    2/2

   0+    2/2

   0+   6/6

    

   Matematika a práca sinformáciami

   matematika

   4+1

   4+1

   4+1

   4+1

   16+4

   4+           1/1

   4+             1/0

   4+             1/1

   4+           1/1

   5+           1/1

   21+               5/4

    

   informatika

    

    

   1

   1

   2

   1+           1/1

   1

   1

   1

   0+             1/1

   4+           2/2

    

   Človek a príroda

   • prvouka

   1

   2

    

    

   3

    

    

    

    

    

    

    

   prírodoveda

    

    

   1

   2

   3

    

    

    

    

    

    

    

   fyzika

    

    

    

    

    

    

   2

   1

   2

   1

   6

    

   chémia

    

    

    

    

    

    

    

   2

   2

   1

   5

    

   biológia

    

    

    

    

    

   2

   1+           1/1

   2

   1

   1

   7+          1/1

    

   Človek a spoločnosť

   vlastiveda

    

    

   1

   2

   3

    

    

    

    

    

    

    

   dejepis

    

    

    

    

    

   1

   1+           1/1

   1

   1

   2+    1/1

   6+           2/2

    

   geografia

    

    

    

    

    

   2

   1

   1

   1

   1

   6

    

   občianska náuka

    

    

    

    

    

    

   1

   1

   1

   1

   4

    

   Človek a hodnoty

   etická /náboženská výchova

   1

   1

   1

   1

   4

   1

   1

   1

   1

   1

   5

    

   Človek a svet práce

   pracovné vyučovanie

    

    

   1

   1

   2

    

    

    

    

    

    

    

   technika

    

    

    

    

    

   1

   1

   1

   1

   1

   5

    

   pestovateľské práce

    

    

    

    

    

    

   0+           0/1

    

    

    

   0+              0/1

    

   Umenie a kultúra

   hudobná výchova

   1

   1

   1

   1

   4

   1

   1

   1

   1

    

   4

    

   výtvarná výchova

   2

   2

   1

   1

   6

   1

   1

   1

   1

   1

   5

    

   Zdravie a pohyb

   telesná a športová výchova

   2

   2

   2

   2

   8

   2

   2

   2

   2

   2

   10

    

   Povinne voliteľný predmet

   Pohybová príprava

    

    

    

    

    

    

    

   0+         1/1

    

    

   0+         1/1

    

   Regionálna výchova DEJ

    

    

    

    

    

    

    

   0+         1/1

    

    

   0+         1/1

    

   Mediálna výchova

    

    

    

    

    

    

    

    

   0+         1/1

   0+   1/1

   0+         2/2

    

   Regionálna výchovaGEO a BIO

    

    

    

    

    

    

    

    

   0+         1/1

    

   0+         1/1

    

   Estetická výchova

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   0+         1/1

   0+         1/1

    

    

   základ

   20

   20

   23

   25

   88

   24

   25

   26

   27

   25

   127

    

    

   voliteľné (disponibilné) hodiny

   2

   3

   2

   1

   8

   3

   4

   4

   3

   5

   19

    

    

   spolu

   22

   23

   25

   26

   96

   27

   29

   30

   30

   30

   146

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                          

   Prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je súčasťou dvoch vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť

   Poznámky

   1. Voliteľné (disponibilné) hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu na:                                                                                                                                a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;                                                                                                             b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama pripravila ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.                                                                                                2. Pri prestupe žiaka z inej školy  škola zabezpečí žiakovi zosúladenie so svojím vzdelávacím programom  počas jedného školskéhoroku.                                                                                                                                                 
   3. Škola ponúka žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk/ruský jazyk       v počte 2 vyučovacie hodiny týždenne. Alternatívou sú predmety: pohybová príprava, regionálna výchova – 7. ročník; mediálna výchova, regionálna výchova – 8. ročník; mediálna výchova, estetická výchova – 9. ročník. Žiak navštevuje vybranú alternatívu počas troch školských rokov.                                                                      
    4. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy:                                                                                                                      

   a. na vyučovanie predmetu náboženská výchova a etická výchova spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka, zmena je možná iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá k 15. júnu;                         

   b. na vyučovanie predmetu cudzí jazyk spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 17;                                                                   

   c. na vyučovanie predmetu informatika triedy rozdeľujeme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov;                                                                                                              d. na vyučovanie predmetu telesná výchova na stupni ISCED 1 skupinu tvoria žiaci jednej triedy – chlapci spolu s dievčatami. Na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova na stupni ISCED 2 delíme alebo spájame triedy na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25.  Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Z kapacitných obmedzení telocvične spájame do skupín žiakov 4. a 5. ročníka.                                                                 

   e. na vyučovanie predmetov svet práce a technika triedy rozdeľujeme na skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  Vo vyučovacom predmete technika sú v každom ročníku  zastúpené témy tematických celkov technika a ekonomika domácnosti  podľa personálno-odborných a materiálno-technických podmienok školy;                                                             

   f. vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda – biológia, fyzika, chémia- sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa ŠVP bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

    

   7. UČEBNÉ OSNOVY

   Učebné osnovy jednotlivých predmetov majú tieto časti.

   1. Charakteristika predmetu

   2. Ciele predmetu

   3. Vzdelávací štandard – obsahový a výkonový  - v tematickom pláne učiteľa

   prispôsobený na podmienky školy

   ISCED 1

    

   Vzdelávacia oblasť

   Vyučovací predmet

    

    

    

   Jazyk a komunikácia

   Slovenský jazyk a literatúra

   1. ročník

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 1. ročníku

    

    

    

    

    

   2. ročník

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 2. ročníku

    

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 3. Ročníku

   1 hod.  gramatiky na upevnenie a prehĺbenie vedomostí tem. celkov:    Abeceda,  Vybrané a   príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis),  Slovné druhy –( Podstatné mená, Prídavné mená, Slovesá,  Zámená, Číslovky), Email,  Správa, Reklama,  Literatúra pre deti a mládež – Odsek, Hlavná myšlienka.

    

    

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 4. ročníku

    

    

    

   Anglický jazyk

   1. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard pre 1. ročník, doplnený v iŠkVP

    

    

    

   2. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard pre 1. ročník, doplnený v iŠkVP

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 4. ročníku

   Matematika a práca s informáciami

   Matematika

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 1. Ročníku

   1 hod. na upevnenie a prehĺbenie vedomostí tem. celkov: Prirodzené čísla, Sčítanie a       odčítanie (v obore do 10, do 20 bez prechodu, s prechodom cez základ 10), Geometria, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie.

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 2. ročníku

   1 hod. na upevnenie a prehĺbenie vedomostí tematických celkov: Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100, Geometria, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie.

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 3. ročníku

   1 hod. na upevnenie a prehĺbenie vedomostí tem. celkov: . Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20; Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

   v obore do 10 000; Geometria; Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

    

    

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 4. ročníku

   1h na upevnenie a prehĺbenie vedomostí tem. celkov: Násobenie a delenie v obore násobilky; Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000; Geometria  a meranie;  Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

    

    

   Informatika

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 3. ročníku

    

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 4. ročníku

    

   Človek a príroda

   Prvouka•

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRV v 2. ročníku

    

   Prírodoveda

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRI v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRI v 4. ročníku

   Človek a spoločnosť

   Vlastiveda

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VLA v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VLA v 4. ročníku

    

   Prvouka•

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRV v 2. ročníku

   Človek a hodnoty

   Etická/náboženská výchova

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 2. ročníku

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 4. ročníku

   Človek a svet práce

   Pracovné vyučovanie

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRA v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet PRA v 4. ročníku

   Umenie a kultúra

   Hudobná výchova

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 2. ročníku

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 4. ročníku

    

   Výtvarná výchova

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 2. ročníku

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 4. ročníku

   Zdravie a pohyb

   Telesná a športová výchova

   1. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 1. ročníku

    

    

   2. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 2. ročníku

    

    

   3. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 3. ročníku

    

    

   4. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 4. ročníku

                  

    

   • Prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je súčasťou dvoch vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť

    

   ISCED 2

   Vzdelávacia oblasť

   Vyučovací predmet

    

    

    

   Jazyk a komunikácia

   Slovenský jazyk a literatúra

   5. ročník

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 5. ročníku

    

    

    

   6. ročník

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 6. ročníku

    

    

    

   7. ročník

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 7. Ročníku

   V 7. ročníku sa zvyšuje časová dotácia o 1 h. týždenne. Tieto hodiny sa použijú na zmenu kvalitu výkon v oblasti čítania s porozumením a práce s textom.

    

    

    

   8. ročník

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 8. ročníku

    

    

    

   9. ročník

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet SJL v 9. ročníku

    

   Anglický jazyk

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 5. Ročníku

   Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia a tvorby projektov k témam podľa učebného plánu.

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 6. Ročníku

   Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 6. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia a tvorby projektov k témam podľa učebného plánu.

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ANJ v 9. ročníku

    

   Ruský jazyk

   /nemecký jazyk

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet RUJ/NEJ v 7. ročníku

    

    

    

   8. ročník

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet RUJ/NEJ v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet RUJ/NEJ v 9. ročníku

    

    

    

   Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1. hod v 7. – 9. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia.

   Matematika a práca s informáciami

   Matematika

   5. ročník

    

    

    

    

    

    

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 5. ročníku

   V 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 6. Ročníku

   V 6.A  sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti počtových operácií s desatinnými číslami, premenu jednotiek obsahu a obsah rovinných útvarov v slovných úlohách

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 7. Ročníku

   V 7. ročníku  sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti počtových operácií so zlomkami, premenu jednotiek objemu a používanie trojčlenky.

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 8. ročníku

   V 8. ročníku  sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti počtových operácií s celými číslami, úpravy výrazov s premennou a úhľadnosť a presnosť rysovania.

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet MAT v 9. Ročníku

   V 9. ročníku

    

   Informatika

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 5. ročníku

   V 5. ročníku bude časová dotácia 2 hodiny týždenne, rozširujúca hodina bude použitá na precvičovanie a upevňovanie učiva iŠkVP.

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet INF v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   V 9. ročníku bude časová dotácia 1 hodina použitá na rozšírenie a utvrdenie učiva a medzipredmetové vzťahy.

   Človek a príroda

   Fyzika

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet FYZ v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet FYZ v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet FYZ v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet FYZ v 9. ročníku

    

    

   Chémia

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet CHEM v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet CHEM v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet CHEM v 9. ročníku

    

    

   Biológia

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet BIO v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet BIO v 6. ročníku

   V 6. ročníku sa zvýšená 1 hodinová časová dotácia použije na upevnenie a opakovanie učiva.

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet BIO v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet BIO v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet BIO v 9. ročníku

   Človek a spoločnosť

   Dejepis

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet DEJ v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet DEJ v 6. ročníku

   V 6.ročníku bude časová dotácia 2 hodiny týždenne, rozširujúca hodina bude použitá na doplnenie dejinných udalostí: pravek, staroveké ríše, svetové náboženstvá, stredovek.

    

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet DEJ v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet DEJ v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet DEJ v 9. ročníku

   Časová dotácia 1 hodina týždenne, rozširujúca hodina bude použitá na

    

   Geografia

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet GEO v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet GEO v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet GEO v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet GEO v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet GEO v 9. ročníku

    

   Občianska náuka

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet OBN v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet OBN v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet OBN v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet OBN v 9. ročníku

   Človek a hodnoty

   Etická/náboženská výchova

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet ETV/NAV v 9. ročníku

   Človek a svet práce

   Technika

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TECH v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TECH v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TECH v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TECH v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TECH v 9. ročníku

    

   Pestovateľské práce

   6. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard pre 6.ročník

   Umenie a kultúra

   Hudobná výchova

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet HUV v 7. ročníku

    

   Výtvarná výchova

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet VYV v 9. ročníku

   Zdravie a pohyb

   Telesná a športová výchova

   5. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 5. ročníku

    

    

   6. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 6. ročníku

    

    

   7. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 7. ročníku

    

    

   8. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 8. ročníku

    

    

   9. ročník

   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet TSV v 9. ročníku

   Povinne voliteľný predmet – alternatíva 2. cudzieho jazyka

   Pohybová príprava

   7. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Pohybová príprava

    

   Regionálna výchova

   7. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Regionálna výchova so zameraním na dejepis

    

   Mediálna výchova

   8. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Mediálna výchova

    

   Regionálna výchova

   8. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Regionálna výchova so zameraním na geografiu

    

   Mediálna výchova

   9. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Mediálna výchova

    

   Estetická výchova

   9. ročník

   Doplnený samostatný obsahový a výkonový štandard predmetu Estetická výchova

                      

   Zapracovanie problematiky zmeny klímy  a využívania dažďovej vody do učebných osnov

   - zrealizovali sme doplnenie učebných osnov o témy, ktoré sa týkajú zmeny klímy, hospodárenia s vodou a využívania dažďovej vody ako alternatívneho zdroja vody

   učebné osnovy boli doplnené na 1. stupni v predmetoch: prírodoveda a vlastiveda a na 2. stupni v predmetoch biológia, geografia, fyzika , chémia  a svet práce

    

   PREDMET

   ROČNÍK

   TEMATICKÝ CELOK

   UČIVO / UČIVO SO ZAPRACOVANOU PROBLEMATIKOU

   POČET HODÍN

   Prvouka

   1.

   Kráľovstvo sveta

   Voda. Dažďová voda, pitná voda, úžitková voda,

   zadržiavanie dažďovej

   vody

   2

   Prvouka

   1.

   Kráľovstvo rastlín

   Životné prejavy rastlín

   sú rast, vývin, rozmnožovanie. Význam zadržiavania

   dažďovej vody pre

   rastliny, vodné nádrže,

   fontány, vodné steny

   2

   Prírodoveda

   3.

   Objavujeme tajomstvá vody

   Pitná a minerálna voda

   Pitná voda

   Vznik minerálnej vody

   Podzemná voda

   Zasakovanie dažďovej vody

   2

   Prírodoveda

   3.

   Zisťujeme, ako meriame objem, hmotnosť, čas a teplotu

    

   Meranie teploty

   Teplo a teplota

   Teplomer

   Teplota varu vody

   Teplota mrznutia vody

   Vplyv druhu prostredia na teplotu

   1

   Prírodoveda

   4.

   Pátrame po stopách živočíchov

   Voda ako priestor na život živočíchov a rastlín

   Tečúca a stojatá voda

   Prepojenie zdrojov vody

   Ekosystém jazierka s

   fontánou.

   Základné znaky živočíchov žijúcich vo vode

   3

   Vlastiveda

   4.

   V súlade s prírodou

   Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti v povodí riek. Prameň, jazerá, gejzír.

   Rast hladiny riek, potokov. Jazierko.

   Zaujímavosť vytvorená človekom.

   3

   PREDMET

   ROČNÍK

   TEMATICKÝ CELOK

   UČIVO / UČIVO SO ZAPRACOVANOU PROBLEMATIKOU

   POČET HODÍN

   Biológia

   5.

   Život vo vode a na brehu

   Brehové rastlinstvo.

   Vysúšanie močiarov a mokradí

   2

   Biológia

   5.

   Život na poliach a lúkach

   Pasienky a polia. Vyhladenie poľnohospodárskych pozemkov a pestovanie monokultúr

   1

   Biológia

   8.

   Geologické procesy

   Magmatická a sopečná činnosť.

   Geologický vývoj planéty – výbuch sopiek.

    

   Vonkajšie geologické procesy. Pramene a gejzíry – zadržiavanie dažďovej vody a jej využitie

   2

   Biológia

   9.

   Životné prostredie organizmov a človeka

   Faktory ovplyvňujúce ŽP organizmov a človeka. Príčiny a prejavy zmeny klímy. Povodne a extrémne intenzívne dažde

    

   2

   Fyzika

   7.

   Teplota a čas

   Meranie teploty.  Podpora prírodného chladiča vody v malom vodnom cykle – fontány

    

   1

   Chémia

   6.

   Vzduch

   Znečistenie vzduchu. Globálne príčiny zmeny klímy – zvýšená koncentrácia CO2 a skleníkových plynov

   1

   Geografia

   6.

   Austrália, Oceánia a Antarktída

   Antarktída a Arktída. Topenie ľadovcov, stúpanie hladiny morí, zvýšená koncentrácia CO2, ozónová diera, skleníkový efekt

   1

   Geografia

   7.

   Afrika

   Rastlinstvo a živočíšstvo. Dôsledky odlesňovania dažďových pralesov a rozširovania púští

   1

   Svet práce

   7.

   Kvetinárstvo

   Pestovanie okrasných rastlín. Využitie dažďovej vody

   1

   Svet práce

   8.

   Okrasné záhradníctvo

   Požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie.

   Nádrže na dažďovú vodu

   Využitie dažďovej vody

   2

    

   8. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM

           Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v tematických plánoch učiteľov jednotlivých predmetov. Na úrovni primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania sú zavedené inovovaným Štátnym vzdelávacím programom prierezové témy:

   • OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
   • VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
   • ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
   • MEDIÁLNA VÝCHOVA
   • MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
   • OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

    

   Na úrovni primárneho vzdelávania ešte aj prierezové témy:

   DOPRAVNÁ VÝCHOVA – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

   REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA

    

   Formy realizácie prierezových tém

   - integrálna súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov,

   - projekty

   - besedy so špecialistami z rôznych oblastí – PZ SR, HaZZ, medici, pracovníci národného parku...

   - kurzy - plavecký a lyžiarsky

   - exkurzie

   - školské výlety a zájazdy

   - didaktické hry a účelové cvičenia

   - škola v prírode

   - záujmová mimoškolská činnosť

   - starostlivosť o interiér a areál školy

   - účasť na kultúrnych podujatiach

   - tematické dni

   - príprava aktivít pre žiakov 1. stupňa žiakmi 2. stupňa

   - Deň otvorených dverí

    

            Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

   • porozumel sebe a iným;
   • optimálne usmerňoval vlastné správanie;
   • osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
   • nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
   • získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
   • rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

    

           Prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do občianskej náuky, literárnej výchovy, dejepisu, biológie, geografie, etickej a náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy.

    

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

           Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je vychádzame zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Využívame aj pomoc a služby relevantných odborníkov.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:

   • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
   • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva;
   • osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;
   • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote.

           Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do vyučovania občianskej náuky, biológie, etickej a náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy.

   Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

   • rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
   • rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;
   • poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...);
   • získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;
   • rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;
   • šetrne sa správal k prírodným zdrojom;
   • aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

    

            Mediálna výchova výrazne vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality žiakov v triede.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je, aby žiak:

   • si uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;
   • nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne;
   • pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;
   • získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu;
   • osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov;

    

           Multikultúrna výchova - s aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy využívame didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva.

    

           Regionálna výchova a ľudová kultúra sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru realizujeme ako súčasť učebných predmetov – výtvarná výchova, výchova umením, hudobná výchova, náboženská a etická výchova, občianska náuka, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

   • rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
   • spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
   • akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
   • uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;
   • mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.

    

          Uvedenú prierezovú tému začleňujeme vo vyučovaní viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Ide najmä o predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, prírodoveda, vlastiveda.

    

          Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, organizovaním lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku, exkurzií, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Didaktické hry sa realizujú jedenkrát ročne, účelové cvičenia sa realizujú dva razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar. Organizujeme aj tematické dni zamerané na zdravý životný štýl – prípravu zdravých pokrmov, realizáciu športovej aktivity – na jeseň na 1. stupni a na jar na druhom stupni.

          Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

   Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

   • rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
   • osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
   • pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
   • vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
   • mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;
   • orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.

    

    

    

   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

           V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú školopovinné. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na školskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.

   Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

   • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   • sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
   • uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,
   • spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
   • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
   • schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
   • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
   • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

   9. VYUČOVACÍ JAZYK

   Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk.

          Podľa § 12ods.2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    

    

   10. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

   Žiak získa primárne vzdelanie absolvovaním posledného  - štvrtého ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: "Žiak získal primárne vzdelanie".

   Žiak získa nižšie stredné vzdelanie absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: "Žiak získal nižšie stredné vzdelanie".

   Podľa § 16 ods.3 písm. b) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   11. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

   Personálne zabezpečenie vyučovania 2019/2020

    

   Pedagóg /zamestnanec

   Funkcia

   TU pre

   Ďalšie úlohy a kompetencie

   Mgr. Straková Ingrid

   Riaditeľka, učiteľka

    

   Správca knižnice  učiteľov    na 2.stupni

   Mgr. Cabuková Eva

   Zástupkyňa RŠ pre 2.

   tupeň

   VII. A 

   Koordinátor Testovania 5 Koordinátor Testovania 9         

   Mgr. Kovalčíková Janka

   Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň a ŠKD,                       učiteľka

   I.A

    

   PaedDr. Arvensisová Ljuba

   Učiteľka

   III.A

   Zapisovateľ výsledkov žiakov v súťažiach do tabuľky a na nástenku

   Mgr. Budiský Ivan

   Učiteľ

   IX.B

   Správca kabinetu TSV                         Správca telocvične

   Koordinátor ZPV II. stupeň

   Mgr. Cvik Vladimír

   Učiteľ

    

   IT administrátor Testovania                    Správca IKT                                        Správca kabinetu INF  a TECH                            Správca učebne 152 a 123

   Koordinátor ZLV II. stupeň

   Ing. Ďanovská Katarína

   Učiteľka

   Asistent učiteľa 5 hodín

   IX.C

   Správca pre školskú zeleň                   Zdravotník školy                            Správca školského pozemku Koordinátor úpravy areálu školy

    

   Mgr. Felcanová Zuzana

   Učiteľka

    

   Koordinátor výzdoby školy                            Správca násteniek 1.poschodie                stred

   Správca kabinetu SJL a VYV

   Mgr. Gašparová Renáta

   Učiteľka

   IX.D

   Vedúca PK CJ    

                                       

   Bc. Gondoľová Kristína

   Vychovávateľka ŠKD

    

    

   PhDr.Hanková Dana

   Učiteľka

   VII.C

   Vedúca PK výchov

   Koordinátor VMR                                        Správca kabinetu HUV

    

   Mgr. Hanusová Zuzana

   Učiteľka

   IV.C

   Koordinátor žiackeho parlamentu

   Mgr. Hnila Boris

   Učiteľ

   IX.A

   Koordinátor elektronického testovania Koordinátor informatizácie                 Správca učebne 146

   Mgr. Hnilová Viera

   Učiteľka

   VIII.B

   Správca kabinetu OBN                                                                Prispievateľ do regionálnej tlače

    

   Mgr. Hromadová Dana

   Učiteľka

   VI.C

   Správca kabinetu BIO

   Správca fondu zborovne

   Mgr. Hvizdáková Jana

   Vychovávateľka ŠKD

    

    

    

   Ing. Chvojková Gabriela

   Učiteľka

   V.C

   Výchovný poradca                                Správca kabinetu FYZ    

       Koordinátor  násteniek na 1. poschodí východ

   Ing. Ihlárová Ivona

   Učiteľka

    

   Koordinátor FG

   Mgr. Jurigová-Kulichová Ingrid

   Učiteľka

   V.A

   Správca kabinetu CHEM

   Mgr.  Kolenová Ivana

   Učiteľka

   VII.D 

   Vedúca PK spoločenskovednej

   Správca školskej knižnice II. stupňa           

    Koordinátor podujatí v školskej knižnici

   Mgr. Koraušová Katarína

   Učiteľka

   IV.A

   Vedúca MZ pre ročníky 1. - 4. a špeciálnu  triedu                     Správca knižnice učiteľov na 1. stupni

   Mgr. Košútová Martina

   Učiteľka

   I.B

   Školský špeciálny pedagóg

   Zdravotník školy

   Kovácsová Iveta

   Vychovávateľka ŠKD

    

    

   Mgr. Lettrichová Renáta

   Vychovávateľka ŠKD

    

   Vedúca MZ ŠKD                                   

   Lipovský Tomáš

   Učiteľ NAV

    

    

   Mgr. Ľachká Lucia

   Učiteľka

    

   Správca kabinetu DEJ

   Mgr. Majerová Jana

   Učiteľka                                        Asistent učiteľa 7 hodín

    

   Koordinátor žiackeho parlamentu

   Koordinátor pre spoluprácu s NTS

   Mgr. Majzlanová Viera

   Učiteľka

   IV.B

   Koordinátor úpravy areálu školy

   Malatová Janka

   Vychovávateľka ŠKD

    

   Správca kabinetu ŠKD

   Mgr. Malatová Zdenka

   Učiteľka

    

    

   Mgr. Maňurová Ľubica

   Učiteľka

   II.A

   Správca žiackej knižnice na 1. stupni, 

   Koordinátor zákl. lyžiarsky výcvik 1. st.

   Mgr. Mäsiarová Monika

   Učiteľka

   VIII.C

   Správca kabinetu GEO

   Mgr. Michalíková Martina

   Učiteľka

   II.B

   Člen RR OKO

   Mgr. Mišáková Michaela

   Učiteľka

   VII.B

   Koordinátor programu

   Školské mlieko

   Mgr. Moskáľ Maroš

   Asistent učiteľa

    

    

   Pavlík Roman

   Učiteľ NAV

    

    

   Ing. Pinďáková Ingrid

   Učiteľka

   V.B

   Správca kabinetu CJ

   RNDr. Plavecká Iveta

   Učiteľka

   VI.A

   Vedúca PK MAT

   Správca kabinetu MAT

   Mgr. Považanová Anna

   Učiteľka

   IV.A – zástup počas PN

    

   Mgr. Považanová Soňa

   Asistent učiteľa

    

    

   Reichlová Monika

   Asistent učiteľa

    

    

    

   Stoláriková Jaroslava

   Vychovávateľka

    

    

   Mgr. Surma Rastislav

   Učiteľ

    

   Evidencia oslobodených od TSV

   Mgr. Šebesta Martin

   Učiteľ

   VI.B

   Školský fotograf                                  Správca nástenky suterén                         

   Mgr. Štrbová Jana

   Asistent učiteľa

    

    

   Mgr. Šuhajová Mária

   Učiteľka

   V.D

   Koordinátor PPDZ                                    Správca zborovne

   Mgr.Šupolíková

   Zuzana

   Učiteľka

    

   II.B

   Správca kabinetu 1. - 4., Koordinátor škola v prírode

   Mgr. Veselovský Ondrej

   Učiteľ

   VI.D

   Koordinátor zberov

   Koordinátor Deň športu

   Mgr. Vojtková Andrea

   Asistent učiteľa

    

    

   Mgr. Voštináková Marcela

   Vychovávateľka ŠKD

    

    

   Mgr. Vrabcová Iveta

   Učiteľka

   Š

   Správca kabinetu špeciálnej triedy Uvádzajúci PZ

   Ing. Zacharovská Zdenka

   Učiteľka

    

   Vedúca PK prírodovednej

   Koordinátor ENV                     Správca učebne 147                Správca učebne v prírode

   Záborská Vladimíra

   Asistent učiteľa

    

    

   Mgr. Zelienková Magdaléna

   Učiteľka

   VIII.A

   Vedúca PK SJL ,

   Školský knihovník

    

   12. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

    

   Priestorové podmienky

   Areál aj budovy - počet:

   1

   Stav:

   Vyhovujúci

   Čiastočne vyhovujúci

   Nevyhovujúci

   Poznámka

   pre manažment školy

   kancelária riaditeľa školy

   x

        

   kancelária zástupcov riaditeľa školy

   x

        

   pre pedagogických zamestnancov školy - priestory na prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok

   zborovňa I. stupňa

    

   x

      

   zborovňa II. stupňa

   x

        

   zborovňa vychovávateliek ŠKD

   x

        

   miestnosť pre asistentov učiteľa

   x

        

   kabinet I. stupňa

   x

      

    

   kabinet TSV

   x

      

    

   kabinet CHEM

   x

      

    

   kabinet SJL, HUV, VYV

   x

      

    

   kabinet GEO

   x

      

    

   kabinet MAT, BIO, FYZ

    

   x

    

    

   kabinet CUJ, DEJ, OBN, ETV, NAV

    

   x

    

    

   kabinet INF a správcu siete

    

   x

    

    

    

   kancelária vedúcej CVČ

        

    

   pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom alebo žiakom

   kabinet školského špeciálneho pedagóga

   x

      

    

   pre nepedagogických zamestnancov

   kancelária tajomníčky školy

   X

      

    

   miestnosť pre upratovačky

   x

      

    

   miestnosť pre školníka

   x

      

    

   miestnosť pre kuchárky

    

   x

    

    

   kancelária vedúcej ŠJ

   x

      

    

   hygienické priestory

   sociálne zariadenia

   pre zamestnancov

   x

      

    

   pre žiakov

   x

      

    

   šatne

   pre zamestnancov

   x

      

    

   pre žiakov

   x

      

    

   pre pedagogickú prax

   x

      

    

   TSV

   x

      

    

   odkladacie a úložné priestory

   sklad učebníc

   x

      

    

   archív

   x

      

    

   sklad pracovného náradia

   x

      

    

   sklad čistiacich prostriedkov

   x

      

    

   sklad telocvičného náradia

   x

      

    

   náraďovňa

   x

      

    

   kabinety

    

   x

    

    

   informačno-komunikačné priestory

   školská knižnica

    

   x

    

    

   spoločné priestory

   školská jedáleň

   x

      

    

   školský dvor

   x

        

    

   Učebné priestory

   Vnútorné učebné priestory

   kmeňové učebne

   počet:

   27

            

   poznámka

   stav:

   vyhovujúci

   27

   čiastočne vyhovujúci

    

   nevyhovujúci

      

   odborné učebne

   zameranie

   stav

    

   vyhovujúci

   čiastočne vyhovujúci

   nevyhovujúci

    

   fyzika

    

   x

    

   odborné učebne sú zároveň kmeňovými učebňami

   chémia

    

   x

    

   hudobná výchova

    

   x

    

   jazyková

    

   x

    

   technika

    

   x

      

   Iné priestory súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom

    

   stav

   vyhovujúci

   čiastočne vyhovujúci

   nevyhovujúci

    

   telocvičňa 1

   x

        

   telocvičňa 2

   x

        

   posilňovňa

   x

        

   Vonkajšie učebné priestory

    

   školské ihrisko

    

   x

      

   vonkajšia učebňa

    

   x

      

    

    

   13. VNÚTORNÝ SYSTÉM HODNOTENIA KVALITY

   HODNOTENIE ŽIAKOV

          V predmete etická výchova/náboženská výchova uvádzame na vysvedčení a v katalógovom liste namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo absolvoval/neabsolvoval, ostatné predmety hodnotíme klasifikačnými stupňami  v ročníkoch 1. – 9. podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

    

   Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   • predĺžený čas na vypracovanie úloh
   • diferencované úlohy
   • využívanie kompenzačných pomôcok
   • prekážky plynúce zo špeciálnych potrieb pomáha prekonávať asistent učiteľa
   • individuálny výchovno-vzdelávací plán podľa odporúčaní CPPPaP

   Previerky žiaci s VPU:                   Diktáty žiaci s VPU

   100% - 90%                                       0 –  1 chyba = 1

   89% - 75%                                         2 –  4 chyby = 2

   74% - 50%                                         5 –  8 chýb   = 3

   49% - 25%                                         9 – 11 chýb   =4

   24% -   0%                                      12 a viac chýb = 5

    

   Špeciálna trieda slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov podľa Metodického pokynu19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  čl. 4 odsek /6/

    

   Hodnotenie tematických previerok v každom predmete podľa stupnice:

   Percentá                                 Známka

   100 – 90 %                                1

   89 – 75 %                                  2

   74 – 50 %                                  3

   49 – 25 %                                  4

   24 –  0  %                                  5

    

   DIKTÁTY - stupnica:                                    0 - 1  = 1

                                                                           2 - 3  = 2

                                                                          4 - 7  = 3

                                                                          8 - 10 = 4

                                                                     11 - a viac = 5

   V jednotlivých predmetoch používame váhu známky nasledovne:

   I. stupeň

   VÁHA ZNÁMKY

   MATEMATIKA:                   štvrťročné, polročné, koncoročné pís. práce      3

                                                  tematické písomné práce                      2

                                                  krátke písomné práce                           1

                                                  žiacky projekt                                      1

                                                  ústna odpoveď                                     2

    

   SLOVENSKÝ JAZYK:         štvrťročné, polročné, koncoročné pís. práce      3

                                                  tematické písomné práce                      2

                                                  krátke písomné práce                           1

                                                  kontrolné diktáty                                 1,5

                                                  prednes                                                1

                                                  ústna odpoveď                                     2

                                                  pravopisné cvičenia                             1

                                                  čítanie                                                 0,5

                                                  žiacky projekt                                      1

    

   ANGLICKÝ JAZYK:             tematické testy                                     2

                                                  krátke písomné práce                           1

                                                  čítanie                                                 0,5

                                                  žiacky projekt                                      1,5

                                                  ústna odpoveď                                     2

    

   VLASTIVEDA, PRÍRODOVEDA:    tematické písomné práce          2

                                                  krátke písomné práce                           1

                                                  žiacky projekt                                      1,5

                                                  ústna odpoveď                                     2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   II. stupeň

   Slovenský jazyk a literatúra

   Váženie známok:

   Váha

   Typ skúšania

   0,5-1

   päťminútovky, priebežná aktivita žiaka na hodine

   1-2

   ústne odpovede, menšie previerky,

   2

   kontrolné diktáty, tematické previerky

   3

   polročné previerky, výstupné testy, kontrolné slohové práce

   1-3

   projekty (podľa posúdenia vyučujúcich), 3 – výnimočný projekt, ktorý sa zúčastní výstavy, súťaže)

   Kontrolné diktáty a písomné práce hodnotíme v súlade iŠVP nasledovne:

   HODNOTIACA STUPNICA

   KONTROLNÉ DIKTÁTY:

   ZNÁMKA

   PÍSOMNÉ PRÁCE -slohové:

   ZNÁMKA

   0 - 1 chyba

   1

   28 - 26 bodov

   1

   2 - 3 chyby

   2

   25 - 21 bodov

   2

   4 - 7 chýb

   3

   20 - 14 bodov

   3

   8 - 10 chýb

   4

   13 - 9 bodov

   4

   11 a viac chýb

   5

   8 - 0   bodov

   5

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anglický jazyk

   Hodnotenie žiaka zahŕňa

   1.písomný prejav

   •  testy – po každej lekcii

   •  písomné práce zo slovnej zásoby - priebežne,

   •  projekt - priebežne,

   2.ústny prejav – na každej vyučovacej hodine

   • čítanie

   • rozhovor, monológ,

   • opis obrázka

   Váženie: a) testy 40%- váha 2

                   b) písomné práce zo slovnej zásoby 20%   - váha 1

                   c) projekt a aktivita na hodine 10%- váha 0,5

                   d) ústna odpoveď 30%- váha1- 2              

                                                                                      

   Klasifikácia písomného prejavu žiaka

   Jednotlivé formy písomného skúšania slúžia na overenie osvojených vedomostí a zručností žiaka, pričom sa vychádza z preberaných tém v rámci lekcií. Jednotlivé úlohy v testoch  a písomných prácach sa bodujú a percentuálne vyhodnocujú.

    

    

           Známka

   Test, pís. práca  %

                 1

        100-90%

                 2

          89-75%

                 3

          74-50%

                 4

          49-25%

                 5

          24-0%

    

    

   Pri hodnotení žiakov budeme zohľadňovať ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Budeme dodržiavať odporúčania vyšetrení špeciálnych zariadení a Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách. V prípade integrácie žiaka mu vypracujeme individuálny tematický výchovno-vzdelávací plán podľa odporúčania poradenského zariadenia

    

   Ruský jazyk

   Hodnotenie žiaka zahŕňa

   1.písomný prejav

   •  testy – po každej lekcii

   •  písomné práce zo slovnej zásoby - priebežne,

   •  projekt - priebežne,

   •  kontrolné písomné práce - 2 počas školského roka

   2.ústny prejav – na každej vyučovacej hodine

   • čítanie

   • rozhovor, monológ,

   • opis obrázka

   Klasifikácia písomného prejavu žiaka

   Jednotlivé formy písomného skúšania slúžia na overenie osvojených vedomostí a zručností žiaka, pričom sa vychádza z preberaných tém v rámci lekcií. Jednotlivé úlohy v testoch  a písomných prácach sa bodujú a percentuálne vyhodnocujú.

           Známka

   Test, pís.práca  %

                 1

        100-85%

                 2

          84-70%

                 3

          69-50%

                 4

          49-25%

                 5

          24-0%

   Všetky známky majú rovnakú váhu-1.

    

   Nemecký jazyk   

   Hodnotenie žiaka zahŕňa:  

   1.písomný prejav

   -testy- po každej lekcii

   -písomné práce zo slovnej zásoby- priebežne

   -projekt- priebežne

   -kontrolné písomné práce- 2 počas školského roka

    

    

    2.ústny prejav- na každej vyučovacej hodine

   -čítanie

   -rozhovor, monológ

   -opis obrázka

   Váženie:  a) testy a písomné práce zo slovnej zásoby-  40% - váha 1

                    b) projekt-  20%- váha 0,5

                    c) kontrolné písomné práce- 40%- váha 1

                    d) rozhovor a monológ- váha známky 50%- váha 1

                    e) opis obrázka-  30% - váha 0,5

    

   Klasifikácia písomného prejavu žiaka

    

   Jednotlivé formy písomného skúšania slúžia na overenie osvojených vedomostí a zručností žiaka, pričom sa vychádza z preberaných tém v rámci lekcií. Jednotlivé úlohy v testoch  a písomných prácach sa bodujú a percentuálne vyhodnocujú.

    

    

    

           Známka

   Test, pís.práca  %

                 1

        100-90%

                 2

          89-75%

                 3

          74-50%

                 4

          49-30%

                 5

          29-0%

    

    

    

    

    

    

    

    

   Matematika

   Hodnotenie žiaka zahŕňa:

   a/ 4 školské písomné práce 

   - termín práce je určený vopred, aby sa žiaci mohli pripraviť

   - preverovať sa bude učivo jednotlivých štvrťrokov

   - časová dotácia na písomnú prácu je 45 minút

   - váha známky je 3  

   b/  tematické  previerky      

   - hodnotí sa zvládnutie obsahu príslušného  tematického celku                      

   - časová dotácia 35 minút 

   - váha známky je 2

   c/  krátke písomné práce

   -  matematické diktáty, bleskovky

   -  zvyčajne neohlásené pre zlepšenie systematickej prípravy žiakov na  vyučovanie

   -  doba trvania 10 – 15 minút

   -  váha známky je 0,5

   d/  žiacky projekt  

   -  v súlade s TPU

   -  váha známky  je 1

   e/ odpoveď pri tabuli  -  možnosť odpovedať pri tabuli hlavne pre žiakov ktorým sa nedarí

       pri  písomných prácach

   -   váha známky je 1

    f/ ústne frontálne skúšanie  

    - na konci hodiny učiteľ môže ohodnotiť  aktívneho žiaka alebo  skupinu  

   - váha známky je 0,5

   g/ motivačné hodnotenie

   -  za  netradičné riešenie úlohy

   -  za riešenie nepovinných úloh

   -  za súťaže

   - váha známky je 0,5

   Vo všetkých písomných prácach používame hodnotenie známkou.

   - hodnotenie – klasifikácia známkou  1  -  5

    Stupnica  :  100%  -  90%  výborný

                       89%  -  75%  chválitebný

                       74%  -  50    dobrý

                       49%  -  25%  dostatočný

                       24%  -   0%    nedostatočný                   

   Informatika

   Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných praktických zadaní.

   Žiaci sa budú zapájať do viacerých projektov, ktorými si budú overovať svoje vedomosti v rámci Slovenska a tak získajú prehľad o možnostiach vlastného rozvoja.

    

   Hodnotenie bude rozdelené na dve časti:

   1. Ústne skúšanie – hodnotenie teoretických vedomostí v rámci TC Informačná spoločnosť – IKT v bežnom živote, Bezpečnosť na internete, počítačové vírusy,

    - táto známka má pri tvorbe záverečného hodnotenia menšiu váhu ako známka z praktických zručnosti. Pri hodnotení v EŽK – váha 10;

   2. Písomné skúšanie – hodnotenie praktických zručností v rámci ostatných TC

    - táto známka má pri tvorbe záverečného hodnotenia väčšiu váhu ako známka z teoretických vedomostí. Pri hodnotení v EŽK – váha 20

   3. Osobitné hodnotenie – hodnotenie práce na projektoch A SÚŤAŽIACH– sumárne zopakovanie vedomosti.

    - táto známka ma pri tvorbe hodnotenia najvyššiu váhu, pretože overuje praktické zvládnutie teórie a praxe. Pri hodnotení v EŽK – váha 30.

    

    

    

    

   Fyzika

   Nástroje hodnotenia žiakov pre žiakov 6.-9.ročníka:

   Za školský rok žiak vypracuje:

   a) 2 laboratórne práce

   •  termín laboratórnej práce je vždy určený vopred, aby sa žiaci mohli na laboratórnu prácu pripraviť ( zozbierať p