• ROZVRHY ONLINE HODÍN 

     Spojená škola Turčianske Teplice Školská 447/2, Turčianske Teplice

      

     Manuál upravujúci postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov  SŠ Turčianske Teplice  v období dištančného vzdelávania

      

     vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

      

     Úvod

                  Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností SŠ Turčianske Teplice. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržiavať. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o rozhodnutí, keď organizácia vzdelávania žiakov prechádza z prezenčného vyučovania na dištančné. Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov. Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

                 Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny).

                Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.

                Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi  alebo pracovníkmi, ide o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.

     Príprava na dištančné vzdelávanie:

     1. Realizácia autoevalvácie medzi učiteľmi aj žiakmi na zistenie, do akej miery sa môžeme spoľahnúť na dištančné vzdelávanie pomocou IKT – vedenie školy;
     2. posilnenie foriem dištančného vzdelávania u pedagógov formou prezenčných a dištančných školení  online formou;
     3. učitelia majú priestor na vymieňanie skúseností: vedia, kde nájdu pomoc; sú informovaní o aktuálnych ponukách webinárov;
     4. vytvorenie žiackeho a rodičovského konta v Edupage ( žiakom 1. ročníka a novoprijatým žiakom)

      

     Rôzne varianty prerušenia vyučovania:

     1. Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy po dobu max. 5 pracovných dní.

      Opatrenie: Postupuje sa analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý.

     1. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní.

     Opatrenie: Učitelia zadajú zadania žiakom, ktoré si po návrate do školy vyhodnotia.

     1. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní.

      Opatrenie: Prechod na dištančné vzdelávanie (Príloha 1).

      

      

      

                Vyučovanie na 2. stupni ZŠ  prebieha  dištančnou formou od 26.10.2020  a na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach  od 12.10.2020, nejedná sa o prerušenie vyučovania. Vyučuje sa podľa riadneho rozvrhu podľa pokynov v tomto dokumente.

               Učiteľom a žiakom je odporúčaná výuka cez platformu edupage, mail a platformu Google meets, resp. Zoom. Vyučovanie sa zapisuje do ETK podľa pokynov MŠVVŠ SR ,asc agendy a SŠ Turčianske Teplice. Počas dištančného vzdelávania 1. stupňa ZŠ sa budú pokyny prispôsobovať aktuálnej situácii.

      

      Usmernenie pre žiakov

     Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie

     s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

      

     1. Komunikácia
      • prostredníctvom edukačného portálu EduPage, BEZKRIEDY.SK
      • prostredníctvom e-mailovej komunikácie, príp. inou na žiadosť rodiča
      • prostredníctvom Google Meet, ZOOM.
     2. Rozvrh
      • žiaci sa riadia rozvrhom hodín pre online vyučovanie (príloha manuálu), ktorý vychádza z platného oficiálneho rozvrhu a počas VH hodín, ktoré nebudú vyučované online formou budú mať úlohy zadané učiteľom. Žiaci spracovávajú podľa harmonogramu, ktorý určí učiteľ.
      • 5. ročník  SJL - spolu 3 hod (z toho 2 online formou, 1 hod- môže byť rozdelená na 2 čiastkové úlohy na cca 20 min), MAT- spolu 3 hod (min. 2 online formou, 1 hod- môže byť rozdelená na 2 čiastkové úlohy na cca 20 min), ANJ - spolu 3 hod(min 2 online formou), DEJ - 1 hod, BIO - 1 hod, GEO – 1 hod (tieto predmety môžu prebiehať formou online hodín resp. samostatnou prácou žiaka na úlohách , ktoré zadá učiteľ). Spolu 12 hod indikatívna záťaž.
      • 6. - 9. ročník  SJL - spolu 4 hod (z toho 2 online formou) , MAT- spolu 4 hod (min. 2 online formou, 1 hod- môže byť rozdelená na 2 čiastkové úlohy na cca 20 min), ANJ -spolu 3 hod(min 2 online formou), DEJ-1 hod, BIO-1 hod, GEO – 1 hod, FYZ -1 ( + 8,9 ročník CHEM 1 hod). Spolu 15-16  hod indikatívna záťaž

     (Po dohode žiakov s vyučujúcim 1 hod -2.cudzí jazyk)

      

      • Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí (patria sem všetky výchovy, Technika, Etická a náboženská výchova). Komplementárne vzdelávacie aktivity budú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.
     1. Čas
      • Hodina trvá 45 minút, z toho online vysielanie 30 minút, zvyšok času je určený na administratívu, žiaci sa pripravujú  formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov,
      • Rodič informuje triedneho učiteľa o chorobe a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní.
      • Vyučovanie prebieha na obvyklom mieste pobytu, prípadnú zmenu je nutné nahlásiť triednemu učiteľovi.
     2. Príprava na vyučovanie
      • Tak, ako je dôležitá príprava na hodiny v prípade prezenčného vzdelávania, rovnako je dôležitá príprava aj na tie hodiny, ktoré prebiehajú online;
      • opakovanie učiva - po hodine je dôležité zopakovať si, o čom ste sa s učiteľom rozprávali;
      • účasť na online hodine je povinná rovnako ako v škole.
     3. Správanie počas online hodiny  
      • Dávaj pozor.
      • Nebuď rušený - ak sa dá, snaž sa, aby ťa rozptyľovalo čo najmenej vecí. Vypni televízor, rádio a pod.  
      • Zavri ostatné programy v počítači.
      • Vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať online hodinu.
      • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ, keď ťa požiada, aby si si zapol mikrofón/kameru, urob tak.
      • Zapájaj sa do priebehu hodiny, odpovedaj na otázky učiteľa. Nezabudni sa ale prihlásiť o slovo.
      • Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať vyučujúceho.
      • Nevyrušuj - nepíš ostatným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa.

      

     6.Kontrola prítomnosti a absencia

      

      • Online vyučovanie je povinné, kontrola prítomnosti nasleduje do 10 minút po začatí hodiny.
      • Ak neprebieha online vysielanie, za účasť sa ráta reakcia na úlohy cez edupage, realizácia testu, písomky atď.
      • Neúčasť na vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená zákonným zástupcom

      

     Usmernenie pre rodiča

      

     1. Podpora

      • Vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu;
      • vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky,
      • podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní.

     2. Informovanosť, komunikácia

      • Prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
      • prostredníctvom e-mailovej komunikácie;
      • informovať svojho triedneho učiteľa o chorobe a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní.

     3. Technické vybavenie

      • Zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie na online hodinu (hardware, software) - v prípade potreby sa informovať o možnostiach zapožičania si zariadenia v škole;
      • pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby osloviť   školu.

      4.Kontrola prítomnosti a absencia

      

      • Online vyučovanie je povinné, kontrola prítomnosti nasleduje do 10 minút po začatí hodiny.
      • Ak neprebieha online vysielanie, za účasť sa ráta reakcia na úlohy cez edupage, realizácia testu, písomky atď.
      • Neúčasť na vyučovaní musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom do troch dní po skončení dôvodu absencie na vyučovaní

     Pravidlá ospravedlňovania a nahlásenie absencie sú rovnaké ako počas bežného vzdelávania.

     Komunikácia prebieha elektronicky.

      

     Usmernenie pre učiteľov

     1. Tímové riešenie krízovej situácie
      • S kolegami koordinovať množstvo zadávaných úloh jednotlivým triedam,
      • spoločne stanoviť pravidlá fungovania v online prostredí pre žiakov, spoločne si rozvrhnúť online hodiny, aby sa navzájom nekryli;
      • zdieľať s kolegami svoje testy v Edupage.
     2. Technické vybavenie
      • v prípade potreby informovať sa o možnosti zapožičania školského notebooku alebo tabletu.
     3. Komunikácia
      • prostredníctvom edukačného portálu EduPage (podľa potreby zadávať úlohy aj žiakom aj rodičom), vždy počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:00;
      • prostredníctvom e-mailovej komunikácie, portálu BEZKRIEDY (príp. na žiadosť rodiča aj iným spôsobom)
      • prostredníctvom Google Meet
      •  
     4. Vysvetliť žiakom aj rodičom pravidlá:
      • správania sa na videokonferencii,
      • dodržiavania termínov zasielania zadaní,
      • dochádzky,
      • v prípade, že žiak nevie, ako samostatne riešiť zadanie,
      • hodnotenia a spätnej väzby;
      • čo v prípade nevhodného správania na online hodinách (napomenutia, výchovné opatrenia).
     5. Prispôsobiť metodické postupy online vyučovaniu
      • mať prehľad o obsahu, ktorý je vhodný pre online vzdelávanie vrátane vzdelávacích portálov, na ktorých sa dohodnú jednotlivé predmetové komisie (odporúčame vzdelávacie portály, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu žiakovi, prípadne prehľad úspešnosti žiaka ),
      • mať prehľad o metódach a postupoch vhodných na online vzdelávanie,
      • mať prehľad o spätnej väzbe vhodnej pre online vzdelávanie:  čo budú učitelia hodnotiť,  ako budú hodnotiť, či budú poskytovať spätnú väzbu o aktivite žiaka na online hodinách,
      • vyplňovanie domácich úloh – zvážiť digitálnu verziu oproti tlačenej,  využívať rovesnícku spoluprácu a komunikáciu vo vzdelávaní.

     4.Kontrola prítomnosti a absencia

      Online vyučovanie je povinné, kontrola prítomnosti nasleduje do 10 minút po začatí hodiny.

      • Ak neprebieha online vysielanie, za účasť sa ráta reakcia na úlohy cez edupage, realizácia testu, písomky atď.
      • Neúčasť na vyučovaní musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom do troch dní po skončení dôvodu absencie na vyučovaní
      • Vyučujúci vedie elektronickú dochádzku
      • V kolonke nová udalosť zadávame dištančné vzdelávanie
      • V online vyučovaní je možné zadať cez ktorú platformu prebieha vyučovanie (Zoom a Google meets sú školou odporúčané).
      • Vyučovacia hodina trvá 45 minút, z toho 30 minút online a zvyšok na administratívne spracovanie a prípravu.
      • Prosím rešpektujte rozvrh, aby sme ste neobmedzili kolegov.
     1. Aktualizácia pokynov, opatrení a nariadení bude nasledovať online formou podľa potreby

      

     Príloha 1:

     POKYNY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV

     Zatvorenie triedy 1. stupňa

     Prvých 5 dní

     1. vyučujúci jednotlivých predmetov rozpošlú žiakom aj TU zadanie z jednotlivých vyučujúcich predmetov. Samozrejme je dôležité zvážiť množstvo, presne určiť termín vypracovania a spôsob spätnej väzby;
     2. komunikácia s rodičmi, žiakmi – prostredníctvom Edupage;

     Po 5. dni do ukončenia karantény/domácej izolácie – dištančné vzdelávanie

     1. realizuje sa online  prostredníctvom Google Meet,
     2. ostatné dni posielať zadania z jednotlivých predmetov, konzultácie so žiakmi a rodičmi;

            3.    výchovy - posielať podnety na činnosti žiakov

     Zatvorenie triedy 2. stupňa

     Prvých 5 dní

     1. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú podľa riadneho rozvrhu online, resp. rozpošlú  žiakom  aj TU úlohy a zadania z jednotlivých vyuč. predmetov
     2. komunikácia s rodičmi, žiakmi – prostredníctvom Edupage;mailu
     3. online triednické hodiny prostredníctvom Google Meet (podľa potreby).

      

      Po 5. dni  – prechod na  dištančné vzdelávanie

     1. postupujeme podľa stanoveného rozvrhu - online vyučovanie prostredníctvom Google Meet
     2.  úlohy žiakom počas hodín, keď nemajú online vyučovanie, zasielajú vyučujúci zadania podľa časovej dotácie predmetu max. 50 percent celkovej dotácie v čase vyučovania, je dôležité zvážiť množstvo  práce žiaka, presne určiť termín vypracovania úloh a spôsob spätná väzby.

             3.    Online triednické hodiny prostredníctvom Google Meet (podľa potreby).

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274