• Informácie

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Veronika Stoláriková

     Kontakt: stolarikova.veronika@gmail.com                                              

                     0901 719 271 – tajomníčka školy

     Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

      

     Práca so žiakmi

     Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami. Títo žiaci prichádzajú do kabinetu špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie. Práca so žiakom je zameraná na rozvoj tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód dieťaťu nepodarilo pochopiť.
     Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

     Ako pomôcky pri práci využívam odbornú literatúru, pracovné listy, čitateľské tabuľky, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia.

     Spolupráca s rodičmi

     Termín na konzultáciu si môžu rodičia dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie.

     Spolupráca s vyučujúcimi

     Spolupráca s vyučujúcimi je zameraná na:

     • konzultácie s učiteľmi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
     • spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka
     • riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní
     • spolupráca s asistentmi učiteľa

      

     Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

     Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a poradenským zariadením.

     Každé psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie musí byť vopred dohodnuté, súčasťou ktorého je prihláška (vyplní rodič+škola).

     Naša škola spolupracuje s centrami:

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie                                                                 Adresa: Kollára 49, 036 01  Martin,  www.cpppapmt.sk

     Tel.číslo: 043/ 4302021

      

     CPPPaP Martin vykonáva diagnostické vyšetrenia a konzultácie s rodičmi každý štvrtok od 8:00 do 12:00 v našej škole

     (v priestoroch centra voľného času).

      

     • Sukromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva                                                                           

     Adresa: Dolná 49/21, 967 01  Kremnica, www.scspp-kremnica.sk

     Tel. číslo: 045/6742630

      

     • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina, elokované pracovisko Martin    

                Adresa: M. R. Štefánika 48, 036 01  Martin, www.scsppza.sk

                Tel. číslo: 0948 833 430 – objednávanie klientov

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274